BEHEERLIGGAAMVERKIESING  6 MAART 2018

Vol omsendbrief BL Verkiesing 2018

Beste Ouers

BEHEERLIGGAAMVERKIESING  6 MAART 2018

 1. Neem kennis van die verkiesing van ouers vir die Skool Beheerliggaam wat plaasvind op 6 Maart 2018.   Daar moet ses(6) ouers verkies word vir ‘n 3 jaar termyn. Nominasievorms is in die kantoor beskikbaar.
 2. Die skool het reeds volgens die toelatingsregister ‘n kieserslys van ouers wat mag stem saamgestel.  Dit is u verantwoordelikheid om te verseker dat u korrekte besonderhede op die kieserslys verskyn.  Die kieserslys, asook die opdateringsvorm is in die kantoor beskikbaar.  Enige klagte in verband met die kieserslys moet gerig word aan die skoolhoof minstens 7 dae voor die verkiesing.
 3. Aparte verkiesings sal gehou word vir die verkiesing van 3 opvoeders asook 1 nie-opvoeder.
 4. Ek, as skoolhoof, word in my amptelike hoedanigheid ex officio verkies.
 5. Ander lede kan ook geköopteer word vir hul kundigheid.
 6. Wie moet hulle beskikbaar stel?:
  1. Kundige persone op die gebied van gronde en geboue;  bemarking en kommunikasie; leerlingsake, akademie en kultuur; sport ; finansies;  menslike hulpbronne;  rekenaarsentrums en tegnologie;  voertuie; skoolveiligheid, sekuriteit, welsyn en dissipline.
  2. Ouers wat oorvloedig lojaal teenoor die skool en ‘n vriend van die skool sal wees, en hy/sy moet ook betrokke en beskikbaar wees.
  3. Ouers wat bereid is om opgelei en bemagtig te word rakende BL sake.
  4. Ouers wat bereid is om vergaderings by te woon en ook  ampsdraers (Voorsitter, Onder-voorsitter, Tesourier en Sekretaris/esse sal wees.
  5. Ouers wat kwaliteitonderwys, gesonde dissipline, eerlike finansiële bestuur, deursigtigheid en geloofwaardigheid voorstaan.
  6. Persone wat gereed is om groot verantwoordelikhede op die hart te dra en om vertroulike sake te eerbiedig.
 7. Dit is uiters noodsaaklik dat u, u stem uitbring op hierdie aand.  Die voortbestaan en etos van die skool is daarvan afhanklik.
 8. n Kworum van 15% van alle ouers moet teenwoordig wees vir die verkiesing om wettig te konstitueer.  Anders moet ‘n volgende vergadering binne 2 weke van die eerste vergadering belê word sonder dat ‘n kworum bereik moet word, en dat ‘n minderheid van die ouers die beheerliggaam kan  verkies.  Indien nodig sal hierdie vergadering op       8 Maart 2018 gehou word.
 9. Wie mag nie verkies word nie:  
  1. Enige ouer wat skuldig bevind is van ‘n misdryf en tot  tronkstraf van langer as 12 maande sonder die keuse van ‘n boete in die RSA of buite die RSA gevonnis is.  Geen persoon mag as veroordeelde beskou word indien daar ‘n appél teen so ‘n persoon hangend is , of as die tydperk van appél reeds verstryk het.
  2. Geestelik versteurd is en as sodanig deur ‘n bevoegde hof verklaar is;
  3. In diens van die department is en by die skool gestasioneer is,
  4. ‘n ongerehabiliteerde insolvent;
  5. ‘n ouer wat nie ‘n burger van die RSA is nie en nie ‘n residensiële permit het nie;
  6. ‘n ouer wie nie ‘n ingeskrewe kind by die skool het nie.
 10.  By die verkiesingsvergadering:
  1. Sal daar ‘n assistent verkiesingsbeampte asook sekretaresse aangestel word.
  2. Moet ouers (kiesers) hulself identifiseer met ‘n identiteitsdokument, bestuurslisensie of paspoort.
  3. Sal persone wat nie kwalifiseer as kieser nie, weggewys word en nie toegelaat word om die saal binne te kom nie.
  4. Sal die vergadering as ‘n geslote vergadering beskou word.
  5. Moet alle nominasievorms behoorlik geteken  wees deur die voorsteller, sekondant asook die genomineerde. Die genomineerde hoef nie op die aand van die verkiesing teenwoordig te wees nie, maar die voorsteller en sekondant wel.
  6. Sal die voorsteller die geleentheid gegun word om die genomineerde voor te stel en redes te gee vir so ‘n voorstel.  ‘n Kandidaat kan hom/haarself ook voorstel. ‘n Multi-media projektor sal beskikbaar wees indien u van die tegnologie wil gebruik om u motivering te versterk.  Die cd/ geheuestokkie met u aanbieding moet die skool teen 10:00 op die dag van die verkiesing bereik sodat aanpasbaarheid by die stelsel gekontroleer kan word.  ‘n Maksimum tyd van 5 minute per nominasie sal toegelaat word.
  7. Sal elke kieser geregtig wees om ses (6) stemme uit te bring en sal daar slegs gestem word indien daar meer as 6 nominasies is.
 11. Nominasievorms is by Teresa Young in die adminkantoor beskikbaar.  
 12. Hierdie nominasievorms, behoorlik geteken, deur die genomineerde, die voorsteller asook die sekondant moet een (1) dag voor die verkiesingsvergadering by die skool ingehandig word.  Daar sal 15 minute kans gegun word vir nuwe nominasies op die aand van die verkiesing.

Ek wil u weer herinner aan die belangrikheid van hierdie verkiesingsvergadering.

Dit is van uiterste belang dat ons ouers verkies was bereid is om te werk en deurgaans in belang van die ontwikkeling van die skool kan optree.   U teenwoordigheid is noodsaaklik.

Skakel my gerus by die skool indien u enige navrae het.

 

Groete

JN GROBLER

SKOOLHOOF

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *