EXAM TIMES

Dear Parents

EXAM TIMES

Please take note that a decision was taken at a meeting of the School Governing Body to implement study times during the June exam.
Parents may opt for one of the following options from Wednesday 21 June until Thursday 29 June:
1. For learners to stay at school until normal time and stay for a study session after the exam in certain classrooms.
2. For Grade 1-3 learners to go home at 13:00 where they can learn.
3. For learners in Grade 4-7 to go home at 13:15 to go and learn for the next day’s exam.

The buses will leave at 13:00 for grade 1 & 2 learners and at 13:30 for Grade 4-7 learners.

Parents Evening

Junior Phase Parents Evening will take place on Thursday 29 June. Reports will be handed out here.

Learners in Grade 4-7 will receive their reports in the first week on next term.

The school closes on Friday, 30 June,  at 10:00.

Regards

JN GROBLER
PRINCIPAL

Eksamentye

2017-06- 19

Beste Ouers

EKSAMENTYE

Neem asseblief kennis dat ons op ‘n Beheerliggaamvergadering besluit het om tydens die eksamen ‘n studietyd vir

leerlinge in te werk.

 

Ouers van leerlinge kan van Woensdag 21 Junie tot en met Donderdag 29 Junie die volgende opsies oorweeg:

1. Bly by die skool tot normale uitkomtyd waar daar studietyd in sekere klasse na die eksamen sal wees.

2. Graad 1-3 leerlinge kan om 13:00 huistoe gaan en tuis gaan leer.

3. Graad 4-7 leerlinge kan om 13:15 huistoe gaan om voor te berei vir die volgende dag se eksamen.

 

Die busse sal steeds om 13:00 loop vir die graad 1 en 2 leerlinge en om 13:30 vir die graad 4-7 leerlinge.

 

Oueraande

Oueraand vind op Donderdag 29 Junie  plaas vir die graad 1-3 leerlinge waartydens die rapporte uitgedeel sal

word.

Die graad 4-7 leerlinge sal eers volgende kwartaal hul rapporte ontvang.

Die skool sluit Vrydag, 30 Junie,  om 10:00.

 

Groete

JN GROBLER

SKOOLHOOF

CIRCULAR 6 OF 2017

2017-03-15

 

Dear Parents

CIRCULAR 6 OF 2017

 

Please take not of the following important dates, times and other information:

 

1.    SCHOOL DATES & TIMES:

 

Friday    17 March

School closes at 12:00 due to long weekend

Monday  20 March

Skool Holiday. No aftercare at Huttenpark.

Tue       21 March

Human Rights Day: Public Holiday

Wed      22 March

Doughnut sales R5 for welfare project

Thurs      23 March

Rugby, hockey & netball matches vs Pionier Primary from

Volksrust. Skool closes at 12:45.  Matches start at 13:30 except 1st Netball which will start at 12:30. Only u/9-u/13.

Friday   24 March

School closed for learners due to speechmaking contest which takes place at our school for the KZN province.

Aftercare will be open for the whole day.

Thurs      8 June

Wintersport vs NRS (date was moved from 25 March)

Fri   15 June

New Soap Box Derby date 15 June from 12:00 to 18:00.  Potjiekos/braai stalls will be available for parents.

 

2.    PARENTS WAITING IN FRONT OF CLASSROOMS:

Please refrain from waiting in front of your child’s classroom for him/her to dismiss.  Make an arrangement to meet at the gate or on the pavilion.

 

3.    WAITING CLASS AND OBEDIENCE:

The waiting class is a free service which we provide for your comfort.  There are however learners who are guilty of bad behaviour during this time.  We reserve the right to refuse to allow these children in the waiting class if they continue to cause havoc on the playground.

Please speak to your child/ren regarding their behaviour in general, regarding self-discipline and obedience.  Many children don’t listen to teachers when spoken to the first time, which results in teachers and assistants having to repeat themselves on numerous occasions.

This is a principle which should be strengthened at home as well.  Parents should also just give instructions once.

 

 

 

4.    CADII SCHOOL CASES:

Learners who make use of these cases and travel to school by bus are causing a problem because these cases are so large.  The bus cannot accommodate the children and their suitcases.  We request that you rather make use of the school bag, which can be put on a child’s lap.

Other learners are loading their cases to the maximum and these cases have become so heavy that they cannot lift them when going up and down the stairs.  Please ensure that your child/ren only pack/s the books for the day or leaves them in their lockers.

 

Thank you for your attention to these matters.

 

 

Regards

 

 

 

JN GROBLER

 

PRINCIPAL


Winter sport fixtures

 

 

15 Maart

o/12 & o/13 rugbyproewe 15:00

Ferrum

 

Tweekamp Gala 14:15

Huttenpark

16 Maart

o/12 & o/13 seuns-en dogters hokkieproewe

St Doms

22 Maart

Netbalproewe

 

23 Maart

Sport vs Pionier o/9 – o/13

HP

24-26 Maart

Hokkietoernooi o/13A

Wykham Collegiate PMB

27-30 Maart

Rugbytoer o/13A & B & o/11

PMB en Durban

29 Maart

Netbalproewe

 

31 Mrt-1 Apr

o/9 & o/10 rugby-en netbaltoer

Standerton

10-12 Apr

o/13 Hokkiekliniek

St Doms

21-22 Apr

NKZN Rugbyproewe

 

22 Apr

Netbal Power Play Toernooi o/11 & o/13

HP

24 Apr

o/11 A&B Netbaltoernooi

St Doms

25 Apr

Sport vs Utrecht- Hokkie & rugby

Utrecht

26 Apr

o/13 A&B Netbaltoernooi

St Doms

5 Mei

KZN Netbalproewe

 

6 Mei

Sport vs Monument

Monument Ladysmith

9 Mei

o/11 & o/13 Seuns Hokkietoernooi

St Doms

10 Mei

Sport vs Egerton

HP

11 Mei

o/10, o/11 & Senior Netbal vs Busy Bee

HP

12 Mei

Skaaktoernooi

NSPS

13 Mei

Sport vs Piet Retief

HP

18-20 Mei

KZN Rugbyproewe

PMB

19-21 Mei

KZN Inland Hokkieproewe

PMB

19 Mei

ATKV Redenaars Semi-finaal. Skool sal op die dag weer gesluit wees

HP

20 Mei

Mini-sport @ Drakensberg  o/7-o/9, RHN

Drakensberg

23 Mei

Dogters mini-hokkietoernooi

St Doms

27 Mei

Mini-sport Hokkie en netball 0/7-o/9

Utrecht

 

Sing in Harmonie Uitdunrondte

Drakensberg

30 Mei

Seuns mini-hokkietoernooi

St Doms

 

Sport vs Drakensberg

Drakensberg

1 Junie

Mini-netbaltoernooi

St Doms

3 Junie

Sport vs Lucas Meyer

Vryheid

6 Junie

Sport vs Dundee

HP

8 Junie

Sport vs Nuwe Republiek Laerskool

HP

9 Junie

Skaaktoernooi

HP

13 Junie

o/10 – o/13 Netbal vs NSPS

HP

29 Junie

0/12 Inter-Provinsiaal Rugbytoernooi

Vryheid

30 Junie

Skool sluit

 

         

OMSENDBRIEF 6 VAN 2017

Beste Ouers

OMSENDBRIEF 6 VAN 2017


Neem asseblief kennis van die volgende belangrike datums, tye en inligting:

 

1.    SKOOLTYE-EN DATUMS:

 

Vrydag    17 Maart

Skool sluit 12:00 agv die langnaweek

Maandag 20 Maart

Skoolvakansiedag. Geen nasorg by Huttenpark. Wel Bergsig

Dinsdag   21 Maart

Menseregtedag; Publieke vakansiedag

Woens    22 Maart

Doughnut verkope ten bate van hartjieprojek.

Dond      23 Maart

Rugby, hokkie- en netbalwedstryde teen Pionier Laerskool van 

Volksrust. Skool sluit 12:45.  Wedstryde begin 13:30 behalwe 1ste netbalspan wat 12:30 begin. Slegs o/9-o/13.

Vrydag   24 Maart

Skool gesluit vir leerlinge agv ATKV Redenaarskompetisie wat by die skool plaasvind. Nasorg wel heeldag beskikbaar.

Dond       8 Junie

Wintersport vs NRS (datum is verskuif van 25 Maart)

Vrydag    15 Junie

Nuwe datum vir kaskardag. 12:00 tot 18:00.  Potjiekos/braaistalletjies sal weer vir ouers beskikbaar gestel word.

 

2.    OUERS VOOR KLASSE:

Ons doen ‘n beroep op u as ouers om nie voor u kind se klas te wag vir u kind om te verdaag nie.  Tref  ‘n reëling met u kind om hom/haar by die skoolhek of op die pawiljoen te ontmoet.

 

3.    WAGKLAS EN GEHOORSAAMHEID:

Die wagklas is ‘n gratis diens wat die skool aanbied om u by te staan.  Daar is egter leerlinge wat hulle swak gedra in die wagklas en ‘n probleem vir die toesighouers en ander leerlinge word.  Ons behou die reg om diesulkes te verbied om die wagklas by te woon indien hulle gedrag so voortduur.

 

Praat asseblief met u kind/ers oor hul gedrag in die algemeen, self-dissipline en gehoorsaamheid.  Ons ondervind ‘n tendens van leerlinge wat nie die eerste keer luister as onderwysers praat nie, wat dan veroorsaak dat werk en opdragte oor en oor verduidelik moet word. 

U moet asseblief ook hierdie beginsel by die huis toepas sodat hulle in die gewoonte kom om die eerste keer te luister.

 

 

4.    CADII TASSE:

Leerlinge wat van hierdie tasse gebruik en met die bus skooltoe en terug ry veroorsaak probleme vir ons, met die dat die tas so groot en lomp is.  Ons busse het nie die spasie om die tas ook te akkommodeer nie, want ‘n leerlinge kan nie die tas op hul skoot sit nie. Probeer om eerder van ‘n seil skoolsak gebruik te maak.

Ander leerlinge weer is geneig om die tasse te oorlaai en sukkel geweldig met die op-en afgaan by die trappe.  Hulle moet steeds leer om net die dag se boeke in te pak en die ander in hul toesluitkaste of tuis te laat. 

Verder word die tasse as stampkarretjies en renmotors op die gange gebruik.  Moedig u kinders aan om die tasse ook verantwoordelik te gebruik, veral gesien in die lig van die hoë koste van die “motors”.

 

Dankie vir u aandag aan die belangrike sake

 

Groete

 

JN GROBLER

SKOOLHOOF
                                            WINTERSPORTBEPALINGS

Die volgende datums is tot ons beskikking:

 

15 Maart

o/12 & o/13 rugbyproewe 15:00

Ferrum

 

Tweekamp Gala 14:15

Huttenpark

16 Maart

o/12 & o/13 seuns-en dogters hokkieproewe

St Doms

22 Maart

Netbalproewe

 

23 Maart

Sport vs Pionier o/9 – o/13

HP

24-26 Maart

Hokkietoernooi o/13A

Wykham Collegiate PMB

27-30 Maart

Rugbytoer o/13A & B & o/11

PMB en Durban

29 Maart

Netbalproewe

 

31 Mrt-1 Apr

o/9 & o/10 rugby-en netbaltoer

Standerton

10-12 Apr

o/13 Hokkiekliniek

St Doms

21-22 Apr

NKZN Rugbyproewe

 

22 Apr

Netbal Power Play Toernooi o/11 & o/13

HP

24 Apr

o/11 A&B Netbaltoernooi

St Doms

25 Apr

Sport vs Utrecht- Hokkie & rugby

Utrecht

26 Apr

o/13 A&B Netbaltoernooi

St Doms

5 Mei

KZN Netbalproewe

 

6 Mei

Sport vs Monument

Monument Ladysmith

9 Mei

o/11 & o/13 Seuns Hokkietoernooi

St Doms

10 Mei

Sport vs Egerton

HP

11 Mei

o/10, o/11 & Senior Netbal vs Busy Bee

HP

12 Mei

Skaaktoernooi

NSPS

13 Mei

Sport vs Piet Retief

HP

18-20 Mei

KZN Rugbyproewe

PMB

19-21 Mei

KZN Inland Hokkieproewe

PMB

19 Mei

ATKV Redenaars Semi-finaal. Skool sal op die dag weer gesluit wees

HP

20 Mei

Mini-sport @ Drakensberg  o/7-o/9, RHN

Drakensberg

23 Mei

Dogters mini-hokkietoernooi

St Doms

27 Mei

Mini-sport Hokkie en netball 0/7-o/9

Utrecht

 

Sing in Harmonie Uitdunrondte

Drakensberg

30 Mei

Seuns mini-hokkietoernooi

St Doms

 

Sport vs Drakensberg

Drakensberg

1 Junie

Mini-netbaltoernooi

St Doms

3 Junie

Sport vs Lucas Meyer

Vryheid

6 Junie

Sport vs Dundee

HP

8 Junie

Sport vs Nuwe Republiek Laerskool

HP

9 Junie

Skaaktoernooi

HP

13 Junie

o/10 – o/13 Netbal vs NSPS

HP

29 Junie

0/12 Inter-Provinsiaal Rugbytoernooi

Vryheid

30 Junie

Skool sluit

 

         

 

         

OMSENDBRIEF 3 VAN 2017

Beste Ouers

OMSENDBRIEF 2 VAN 2017

Newcastle Interskool Atletiekbyeenkoms

As gevolg van die groot getal leerders en personeel wat deelneem aan die Newcastle Skole Atletiek  byeenkoms sal daar geen formele klasse vir die Gr 4 – 7 leerders wees nie. Atlete moet direk by Amajuba Hoërskool aanmeld. Daar sal toesig wees vir leerders wat wel skool toe kom.

Die busroete sal normaal loop en leerlinge sal steeds opgetel en weer tuis besorg word.

Leerlinge wat na die nasorgsentrum toe moet gaan sal van die byeenkoms af terug na Huttenpark vervoer word, asook ander leerders wat normaalweg van die skool af huistoe stap.

Atlete sal ‘n aparte briefie ontvang met hulle reëlings.

Indien u kind nie ‘n atleet is nie en/of ‘n probleem het om by die skool uit te kom kan u hom/haar by die huis laat.

CIRCULAR 3 OF 2017

Dear Parents

CIRCULAR 3 OF 2017

 

Newcastle Athletics Meeting

Due to the high number of athletes and educators participating in the Newcastle Athletics Meeting, there will be no formal classes for the Gr 4 – 7 learners. Athletes participating in the athletics meeting must report to Amajuba High School. There will be supervision for Gr 4 – 7 at school for learners attending school

The bus route will operate as always and learners will still be collected and dropped off at the usual stops.

Learners coming to the Aftercare Centre will be brought back to school after the meeting, as well as other learners who have to walk home from school or have to catch a taxi.

Athletes will receive a separate letter informing them of their arrangements.

If your child is not an athlete and experiences transport problems you are welcome to keep him/her at home for the day.

CIRCULAR 2 OF 2017

Dear Parents

CIRCULAR 2 OF 2017

INTER HOUSE ATHLETICS MEETING

As a result of our fields being very wet, we have had to move our meeting to Amajuba Combined School.

All Grade 4-7 learners must report to Amajuba’s athletic field by 07:45.  There will be no supervision at Huttenpark.  Non- athletes must wear their school uniform or their sport uniform (only white takkies or barefoot)

The opening will take place at 08:15 and the first event will start at 08:30.  The meeting will end at about 13:30.

The bus route will operate as always and learners will still be collected and dropped off at the usual stops.

Learners coming to the Aftercare Centre will be brought back to school after the meeting, as well as other learners who have to walk home from school or have to catch a taxi.

Athletes will receive a separate letter informing them of their arrangements.

If your child is not an athlete and experiences transport problems you are welcome to keep him/her at home for the day.

OMSENDBRIEF 2 VAN 2017

Beste Ouers

OMSENDBRIEF 2 VAN 2017

INTERHUIS ATLETIEKBYEENKOMS Weens die feit dat ons eie velde deurdrenk is van die baie reën moes ons ons byeenkoms skuif na Hoërskool Amajuba se velde.

 

Alle graad 4-7 leerlinge moet by Amajuba se velde afgelaai word teen 07:45.  Daar sal geen toesig by Huttenpark wees nie.  Nie-deelnemers moet in skooldrag of sportdrag (wit tekkies of kaalvoet) geklee wees.

Die opening is om 08:15 en die eerste item begin om 08:30.  Die byeenkoms behoort teen 13:30 klaar te wees.

Die busroete sal normaal loop en leerlinge sal steeds opgetel en weer tuis besorg word.

Leerlinge wat na die nasorgsentrum toe moet gaan sal van die byeenkoms af terug na Huttenpark vervoer word, asook ander leerders wat normaalweg van die skool af huistoe stap.

Atlete sal ‘n aparte briefie ontvang met hulle reëlings.

Indien u kind nie ‘n atleet is nie en/of ‘n probleem het om by die skool uit te kom kan u hom/haar by die huis laat.

CIRCULAR 1 OF 2017

Dear Parents

CIRCULAR  1 OF 2017

Welcome to the 2017 school year.  We trust that this year will be an exceptional one for you and your child.

We would particularly like to welcome all new learners and parents to the Huttie family.  We will ensure that your child will make friends quickly and get involved in the school programme and activities.

Please take note of the following important matters:

 1. INFORMATION EVENINGS: Information evenings have been planned for parents with their children’s register teachers.  At these meetings the teachers will give parents more information on what to expect during the year that lies ahead.  It is important that you attend these meetings in the best interest of your child.  Meetings will commence at 17:30.

Grade 1: Thursday 12 January

Grade 2 & 7: Monday  16 January

Grade 3 : Tuesday 17 January

Grade 4: Wednesday 18 January

Grade 5: Thursday 19 January

Grade 6: Monday 23 January

Grade 1-3 parents must go directly to your child’s register class. Grade 4-7 parents meet in the school hall before moving to the respective register classes.

 1. STAFF: The following members of staff have joined our dynamic team: Mrs Alida Teasdale (3 year olds), Annalet Smit (Head of Baby/Toddler section), Miss Vanessa van der Merwe (baby care),Mrs Cecile Venter (1-2 year olds), Mrs Roslyn Fitzpatrick (1-2 year olds), Mr Mfundu Nkwanyana (Student teacher Gr 4). We believe that they already feel part of our team and trust that they will be extremely happy at Bergsig and Huttenpark.
 2. SCHOOL TIMES: Please take note of the school times: School starts at 07:30 promptly for all learners, and the last bell rings at 13:15 (Gr 1 & 2), 13:30 (Gr 3) and 14:00 (Gr 4-7) from Monday to Thursday. On Fridays Grade 1 – 3 learners will be dismissed at 12:30 and the rest of the school at 13:30. Please ensure that your child/ren is/are at school ON TIME.  Prefects will lock all the gates at 07:30 and any late arrivals will have to report to the front office with their parents. Please adapt your transport arrangements accordingly. Ensure that your child is at school by 07:25.
 3. WAITING CLASS: For the convenience of Gr 1-3 learners a Waiting Class is in operation where learners can wait for their older brothers and sisters or parents who pick them up by 14:00.  This is a free service.  Please make use of it and do not allow children to wait unattended in the road in front of the school.
 4. AFTER CARE: A well-equipped Aftercare Centre is available at school where your child/ren can be accommodated every afternoon from 13:00 to 17:15.  This is ideal for parents who work full time and have a problem with where to leave their child/ren.  Two full time ladies are employed by the school.  All learners will also go to a homework session of one hour with Mrs C van Rooyen (Gr 1 & 2) and Mrs M Grobler (Gr 3-7).

We believe that we offer a first class service and provide a place of safety.

The tariffs for 2017 are as follows:

13:00 to 15:00 – R 180 for a 10 day coupon or R 360 per month; R18,00 per day.

13:00 to 17:00 – R 220 for a 10 day coupon or R 440 per month; R 22,00 per day.

 

Learners without a coupon and who only visit the Aftercare Centre when the need arises, pay R 30,00 per day.

Coupons are only available from the finance office.

Holiday Aftercare:

From 07:30 to 13:00: R 22.00 per day

From 07:30 to 15:00: R 32,00 per day

From 07:30 to 17:00: R 40,00 per day

 1. BUS SERVICE: Please take note that the price for a bus trip is R 9,00 per trip

( R18 per day), 5 day coupon: R 90.  Coupons are available from the finance office. Routes start from school at 06:50, 13:00 and 14:00.  Please contact Mr L Gray for further details.

A fixed route has been set.  We can also only accommodate a certain number of learners on each bus.  Please contact the office if your child has as yet not been registered as a regular passenger, as to ensure that there is space available for your child. You will be supplied with the necessary application forms.

 1. SPORT: The sport program has been included for this term. Encourage your child to take part in at least one activity per term.
 2. ATHLETICS: (Gr 4-7) The inter-house athletics will take place on Wednesday 18 January at Amajuba High School Athletic Track. This event starts at 08:30, parents of learners in Gr 4-7 must please have their children at Amujuba by 07:30. The Gr 1-3 learners will continue with a normal school day at Huttenpark.
 3. SCHOOL FEES 2017: At the AGM of Parents, school fees were approved as indicated below:

Grades 2 – 7:        R 10 800 per learner payable over 10 months, Jan to Oct    R1080.00 pm

Grade 1:               R 11 500 per learner whereby R700.00 was payable by November, thereafter R1080.00 per month over 10 months, Jan to Oct.

 

 

 

Further discounts:  If a parent has 3 or more children in the school, please contact

the office to see if you qualify for further reductions in school fees.  The third child

will qualify for a 50% reduction, but each request will be processed on merit.  Children 1 and 2 will still pay the full amounts.

Cut- off date:  Monthly payments are due before or on the 7th day of each following month.  After this date legal steps will be taken immediately.  Summons will be forwarded each term and all legal costs will be added to your account.

Arrangements:  Parents are advised that any arrangements made in 2016 regarding school fees are now null and void and a new application has to be made in writing as soon as possible.  Address all correspondence to the Governing Body Chairperson, please.

Exemptions:  In certain cases some parents do qualify for exemption or partial exemption from school fees.  Documentation in this regard is available from Mrs Juliane Schutte, the financial secretary.  All applications must reach the school by 28 February 2017.  You will also need to be able to motivate your request to the Governing Body at a interview which you will have to attend.

 

ELECTRONIC BANKING:  details as follows:

Nedbank / Branch Code: 164826

Cheque Account / Account Number: 1648094295

 

Please indicate clearly on the deposit slip your child’s name and surname, his/her grade or the account number as shown on the account.  Proof of payment must be emailed to finance@huttenpark.co.za or faxed to the office at 0867321499.  Take note of the new fax number.

We request that, if possible, you pay each child’s account separately.

 

Your school fees account will be debited by R200.00 for every cheque that “bounces” i.e. is dishonoured.

Please make arrangements timeously if you encounter any problems regarding payment of school fees.

All tour, clothing, excursion etc. monies paid by EFT – :  clearly indicate child’s name, grade and precisely what the money is for, otherwise it will be credited to your child’s school fees account.  We still receive monies with no indications for whom or where it should be allocated – and these funds are lying unclaimed on our books.

 

Thank you to all parents who have already paid this year’s school fees.

Remember that we have a debit order facility which ensures that you do not forget to pay school fees late.

 1. MEDICINE POLICY: According to law, medicine should not be administered to learners. To accommodate this we have designed a form on which parents can give permission to the school to administer certain medicines.  If you do not approve in writing then no medicine will be given to your child when he/she is not feeling well and you as parent will be contacted to collect your child from school if an urgent situation arises.Please fill in the form and send it back to the register teacher as soon as possible.
 2. LUNCHES: Just a reminder that wholesome meals are available at R 27 per meal. (Meals e.g. Macaroni & cheese; Cottage Pie; meat balls, mash & peas; wors & vegetables etc.). Meals are served at 12:00 in the Lapa. A menu has been included for the next few weeks. If you would like to order, please send the money and the order form back to school. Meals will be available from Monday 16th of January.
 3. COMMUNICATION WITH PARENTS: Most people these days have access to the internet. Please visit our Huttenpark website @ huttenpark.co.za for all the latest information about the school as well as all the activities.

Register here as well so that you will receive the weekly programme and all circulars via e-mail.  Our staff really go to great trouble to keep this web site up to date and interesting.  It is a quick and highly effective way to keep up to date with all school matters where, after all, your child spends a large part of each day. Please use the correct channels to contact your child’s class or subject teacher to discuss any matters with them.

Please be very careful with your Facebook communications.  This is NOT where you should discuss sensitive matters – rather approach the relevant person; otherwise it can lead to an embarrassing situation for all parties involved. We also have a Huttenpark Facebook page which you can join. We often share photo’s and report on various events.

 THE SMS & D6 SYSTEM:  Our SMS/D6 system is also a very effective way of communication.  We use this system to send you general messages as well as address more personal matters: e.g. to inform you that your child is not at school, has received a detention letter or even to congratulate you on a special achievement etc.  The sms system does allow you to answer an sms.  Please “save” this

number on your cell phone from the next sms message that you receive so that you know, in the future, when an  sms comes from the school.  It is essential that we have your correct cell phone number.  Please inform us immediately of any changes.

 1. CLOTHING AVAILABLE FROM THE HIPPOTIQUE: Do come to the school shop (HippoTique) to buy a “Huttie supporter” shirt for yourself to wear to any sports activity.  There are also tennis type caps available with the logo “Huttie Ma/Mom “ printed on them and others with no logos.

Boys and girls can also buy a Huttie cap or a wide-brimmed hat to protect themselves from the hot sun.  They are allowed to wear them to school as well as to sport.

We wish you and your child an unforgettable year.  All the best for what lies ahead in this year.

 

Regards

 

JN GROBLER

PRINCIPAL

 

OMSENDBRIEF 1 VAN 2017

2017-01-11

Beste Ouers

OMSENDBRIEF 1 VAN 2017

Welkom by die 2017 skooljaar.  Ons glo en vertrou dat dit ‘n besondere jaar vir u en u kind hier by die skool sal wees.

Ons wil graag in besonder al ons nuwe leerlinge en ouers by die Huttie familie verwelkom.  Ons weet dat u kind vinnig sal inskakel by die skool en ons aktiwiteite.

Neem asseblief kennis van die volgende sake:

 1. INLIGTINGSAANDE: Daar is inligtingsaande vir alle ouers saam met hulle kinders se registeronderwysers. Tydens hierdie vergaderings sal die onderwysers u meedeel wat om in die komende jaar te verwag. Dit is belangrik dat u hierdie vergaderings bywoon in die beste belang van u kind.  Vergaderings begin om 17:30

Baba-en peuterklasse en 3 jarige “potty trainers” – Donderdag 12 Januarie

Graad R,RR,RRR & 3 jariges – Woensdag 11 Januarie

Graad 1: Donderdag 12 Januarie

Graad 2 & 7: Maandag 16 Januarie

Graad 3 : Dinsdag 17 Januarie

Graad 4: Woensdag 18 Januarie

Graad 5: Donderdag 19 Januarie

Graad 6: Maandag  23 Januarie

Baba-en peuters asook alle kleuters by Bergsig.  Graad 1-3 gaan direk na u kind se registerklasse.  Graad 4-7 ouers kom eers in die skoolsaal bymekaar.

 1. PERSONEEL: Die volgende personeel het by ons dinamiese span aangesluit: Mev. Alida Teasdale (3-jariges), Annalet Smit( Hoof van Baba-en peutersorg), Mej. Vanessa van der Merwe (babasorg), Mev. Cecile Venter(1-2 jariges), Mev Roslyn Fitzpatrick (1-2 jariges),  Mnr Mfundu Nkwanyana (Studente- onderwyser Gr 4). Ons glo hulle voel alreeds deel van die span en dat hulle baie gelukkig sal wees by die Hutties.
 2. SKOOLTYE GR 1-7:   Neem kennis van die skooltye.  Die skool begin soggens stiptelik om 07:30 en die laaste klok lui om 13:15 (Gr 1 & 2), 13:30 (Gr 3) en 14:00 (Gr 4-7) van Maandag tot Donderdag.  Op Vrydae verdaag die graad 1 -3 leerlinge om 12:30 en die res van die skool om 13:30.  Sorg asseblief dat u kind betyds by die skool besorg word. Prefekte sal die hekke om 07:30 sluit, en leerlinge wat laat is moet saam met hulle ouers in die kantoor aanmeld.  Verseker dat u kind eerder teen 07:25 op die laatste by die skool is.
 3. SKOOLTYE KLEUTERSKOOL: Deure open om 07:00 soggens. Klasse begin om 08:00 en leerlinge moet dan reeds by die skool wees.  Formele klasse tot 12:15 en dan neem nasorg ‘n aanvang tot 17:15.
 4. WAGKLAS: Vir die gerief van ouers sal die graad 1- 3 leerlinge in ‘n wagklas, onder toesig, gehou word totdat hulle broers of susters om 14:00 uitkom.  Hierdie wagklas is ‘n GRATIS diens en sal gehou word in die speelparkie digby die juniorfase klasse.
 5. NASORG: Ons beskik oor twee goed toegeruste nasorgsentrums waarvan u gebruik kan maak as ‘n veilige hawe om u kinders smiddae laat.  Daar is twee voltydse dames  aan diens van 13:00 tot 17:15 by die Huttenpark kampus.

Op die kleuterskool kampus begin nasorg om 12:15 tot 17:15 waar daar drie voltydse dames aan diens sal wees.

Leerlinge sal ook na mevv Van Rooyen (Gr 1&2) en J Grobler en M Grobler (Gr 3-7) gaan vir een uur se tuiswerk van Maandae tot Donderdae.

Ons glo dat hierdie nasorgfasiliteit ‘n diens van hoogstaande gehalte lewer.  ‘n Plek waar u, u kind met gemoedsrus kan laat.

Die tariewe vir 2017 is as volg:

Huttenpark:

13:00 tot 15:00 – R 180 vir ‘n 10 dae koepon of R 360 per maand ; (R18.00 per dag)

13:00 tot 17:00 – R 220 vir ‘n 10 dae koepen of  R 440 per maand; (R22.00 per dag)

Leerlinge wat nie ‘n koepon het nie en net per geleentheid kom, betaal R30,00 per dag.

Koepons is slegs in die kantoor beskikbaar.

Vakansie nasorg:

Van 07:30 tot 13:00: R 22,00 per dag

Van 07:30 tot 15:00: R 32,00 per dag

Van 07:30 tot 17:00: R 40,00 per dag

Kleuterskool:

Januarie en Desember geen maandelikse nasorgfooi

Met skooldae in Jan en Des: R 20 per dag

Vakansietyd in Jan en Des: tot 13:00 – R 25 per dag

Tot 15:00 – R 35 per dag

Tot 17:00 – R 44 per dag

Normale tariewe Februarie tot November:

12:15 tot 13:00 : R 180 pm

12:15 tot 15:00 : R 390 pm

12:15 tot 17:00 : R 480 pm

Vakansie nasorg (Apr, Jul, Okt)

Normale fooi plus R20 per dag

 1. BUSROETES: R 9,00 per rit ( R 18 per dag) 5 dag koepon: R 90. Koepons is beskikbaar in die kantoor.  Roetes word soggens vanaf 06:50, om 13:00 en om 14:00 gery.  Kontak asseblief Mnr. L Gray vir verdere navrae.

Daar is ‘n vaste roete wat gery word, en ons kan slegs ‘n sekere hoeveelheid leerlinge op die bus toelaat. Kontak die kantoor indien u nie reeds u kind geregistreer het as ‘n “buskind,” nie om sodoende te verseker dat daar wel plek op die bus is.

 1. SPORT: Ek sluit hierby die sportprogram vir die kwartaal in. Moedig asseblief u kind om ten minste aan een aktiwiteit deel te neem.
 2. ATLETIEKBYEENKOMS: (Graad 4-7) Die interhuisbyeenkoms vind reeds plaas op Woensdag 18 Januarie by die atletiekveld van Hoërskool Amajuba. Die byeenkoms begin om 08:30 en ouers van leerlinge in graad 4 – 7 moet assbelief hul kinders  teen 07:30 by die skool besorg. Die Graad 1-3 leerlinge gaan normaalweg skool by Huttenpark.
 3. SKOOLFONDS 2017: Tydens die Algemene Jaarvergadering van ouers is die skoolfonds vir leerlinge in graad 2-7 vasgestel op R 10 800. Gewone betaling geskied oor 10 maande as volg: Jan tot Okt: R 1080 pm.

SKOOLFONDS GR 1: R 11 500 per jaar waarvan R 700 in November 2016 betaalbaar was.

SKOOLFONDS KLEUTERSKOOL: 

Babasorg: R 1 100 x 12 maande

Peutersorg: R 1 100 x 12 maande

Kleuters 3 jaar tot 6 jaar: R 8 540 per jaar; R 860 pm x 11 maande vir leerlinge wat 5 dae ‘n week kom.

Ander Korting: Ouers met 3 of meer kinders kan die skool kontak om te hoor of hulle kwalifiseer vir korting op skoolfonds.  Die derde kind kwalifiseer vir 50% korting.   Elke versoek sal op meriete hanteer word.  Die eerste twee kinders betaal steeds die volle bedrag.

Keerdatum: Maandelikse paaiemente is betaalbaar voor of op die 7de dag van die volgende maand,  waarna geregtelike stappe onmiddellik in werking tree.  Oorhandigings sal kwartaalliks geskied, en enige regskostes sal by u rekening gevoeg word.

Reëlings: Ouers word daaraan herinner dat enige reëlings wat in 2016 getref is, opnuut aan die  begin van elke nuwe jaar skriftelik gemaak moet word. Rig hierdie korrespondensie aan die Beheerliggaam Voorsitter.

Vrystellings: In sekere uitsonderlike gevalle kwalifiseer ouers om aansoek te doen vir vrystelling of  gedeeltelike vrystelling van skoolfonds.  Dokumentasie vir die aansoek vir vrystelling is by Juliane Schutte, die finansiële sekretaresse beskikbaar.  Aansoeke moet die skool teen 28 Feb 2017 bereik.  U sal dan ook u redes kan motiveer by ‘n onderhoud met die Beheerliggaam se Finansiëlekomitee wat u moet bywoon.

Elektroniese Bankinbetaling:  Bankbesonderhede is as volg:

Huttenpark leerders (Gr 1-7) Nedbank tjekrekeningnr: 1648094295, Bankkode:  164826.

Bergsig  Kleuterskoolleerders: Nedbank tjekrek. 1648093825

 

Dui asseblief duidelik op die depositostrokie u kind se naam en graad of rekeningnommer  soos op die rekeningstaat aangedui is, aan.  Bewys van betaling moet ge-epos  word aan finance@huttenpark.co.za of deurgefaks word aan die kantoor by 086 7321499.  Indien moontlik versoek ons dat u elke kind se rekening apart betaal.

Geen tjeks word aanvaar nie.

Kom tref asseblief vroegtydig reëlings indien u probleme ervaar.

 

Indien u toergelde, kleregeld of uitstappies per EFT betaal, dui duidelik aan waarvoor die betaling is, anders word die geld aan skoolfonds toegeken.

Ons kry steeds verskeie inbetalings met geen verwysings nie, en die fondse lê onopgeëis in ons boeke.

Dankie vir die ouers wat reeds hul volle skoolfonds vir die jaar betaal het.

 

 1. MEDISYNEBELEID: Volgens wetgewing mag ons nie medisyne aan leerlinge voorsien nie.  Ons het egter ‘n vorm ontwerp waarby u, as ouer, toestemming verleen dat ons spesifieke medikasie kan toedien.  Indien u nie toestemming verleen nie sal geen medikasie aan u kind gegee word nie, en sal u geskakel word om u kind by die skool te kom haar.  Vul asseblief die meegaande vorm in en stuur terug na u kind se registeronderwyser.
 2. MIDDAGETES: Ons herinner u aan die gesonde, gebalanseerde middagetes wat aan die leerlinge  verskaf word teen R27 per ete (Gr 1-7) en R15 per ete vir kleuters.  (Macaroni & kaas; herderspastei, frikkadelle, kapokaartappel (mash) en ertjies; wors en groente, is maar ‘n paar van die voorbeelde).  Hierdie etes sal op bestelling, van 12:00  beskikbaar wees in die lapa asook by die kleuterskool.  Die spyskaart vir die volgende paar weke is hierby ingesluit.  Stuur u bestelling saam met die kontant skool toe.  Etes sal op Maandag 16 Januarie by HP en 3 Januarie by die kleuterskool begin.
 3. KOMMUNIKASIE VANAF DIE SKOOL: Die meeste mense het deesdae toegang tot die internet.  Besoek asseblief  Huttenpark se webwerf by huttenpark.co.za om al die nuutste inligting oor die skool en sy aktiwiteite te verkry.  Registreer ook asseblief hier sodat u die weeklikse program en omsendbriewe via e-pos en D6 boodskappe kan ontvang.  Ons personeel doen baie moeite om op ‘n gereelde grondslag die webwerf op te dateer.  Dit is ‘n vinnige en effektiewe manier om op hoogte te bly met skoolsake, waar u kind tog die meeste van die dag deurbring.  Skakel gerus met u kind se klasonderwyser om belangrike sake met hulle te bespreek.

Wees asseblief baie versigtig met u Facebook kommunikasie.  Sensitiewe sake moet beslis nie hier aangespreek word nie, en moet liefs met die regte persone opgeneem word.  Dit kan anders vir u en vir ons in ‘n verleentheid ontaard.

Ons het ook ‘n Huttenpark Facebook blad waarby u kan aansluit.  Ons plaas gereeld foto’s en verslae van funksies hierop.

 

Ons sms/D6 stelsel is ook ‘n baie effektiewe wyse van kommunikasie.  Ons gebruik die stelsel om algemene boodskappe aan u te stuur asook meer persoonlike boodskappe soos om u te laat weet indien u kind nie by die skool is nie, of indien hy/sy ‘n detensiebrief ontvang het of om u geluk te wens met ‘n prestasie.  Met die stelsel kan u antwoord op die boodskap.  “Save” asseblief die nommer op u selfoon as u die eerste boodskap van ons ontvang, dan weet u dadelik dat die boodskap van die skool af kom.  Dit is egter uiters noodsaaklik dat ons u korrekte selnommer het.

 1. KLERASIE BY DIE HIPPOTIQUE: Koop gerus in die skoolwinkel (HippoTique) vir u ‘n Huttie ondersteunershemp om na sportgeleenthede te dra.  Daar is ook ‘n tennis tipe keppie te koop met Huttie Ma/Mom as inskripsie en ander daarsonder.

Seuns en dogters kan ook ‘n Huttie pet of ‘n wyerandhoed koop as beskerming teen die warm son.  Dit kan skool toe asook vir sport gedra word.

 

Baie sterkte vir die jaar wat voorlê.  Ons glo dit sal ‘n onvergeetlike jaar vir u kind wees.

 

Groete

 

 

 

JN GROBLER

SKOOLHOOF