Please find the amended times for all grades. This will come in effect from 2 July 2020.

Please take note of the following information:

 • Gates will only open at 7:00. No learner will be allowed to enter the school grounds before then.
 • Learners will enter and depart at the same gate. Please show your child where you will be park to assist them finding you.
 • DON’T BE LATE. Please assist us in this regard.

Thank you

GRADE

GRAAD

TIME ARRIVE

TYD AANKOM

TIME DISMISS

TYD VERDAAG

CLASS

KLAS

FRIDAY

VRYDAG

1 07:00 –

07:30

13:05

13:10

AFRIKAANS

ENGLISH

12:00 & 12:05

12:10 & 12:15

2 07:00 –

07:30

13:15

13:20

AFRIKAANS

ENGLISH

12:15 & 12:20

12:25 & 12:30

3 07:00 –

07:30

13:30

13:35

AFRIKAANS

ENGLISH

12:30

12:35

4 07:00 –

07:30

13:55

14:00

AFRIKAANS

ENGLISH

13: 25

13:28

5 07:00 –

07:30

14:02 AFRIKAANS

ENGLISH

13:28

13:30

6 07:00 – 07:30 14:04 AFR & ENG 13:30
7 07:00 – 07:30 14:06 AFR & ENG 13:30

 

 

Dear Parents

SPECIAL COVID-19 CIRCULAR 6 OF 2020: FINALLY BACK TO SCHOOL!

Since that the Department of Education having given special permission for the acceleration of the return of all pupils, I would like to give the following arrangements:

 1. Parents must bear in mind that the best way of teaching is still the direct contact between teacher and pupil. Social interaction is also of utmost importance for children. I realize that many of your fears regarding your child’s safety and the possibility of being able to contract the virus. We, at Huttenpark, are doing everything in our ability to ensure your child’s safety and I encourage you to send your child back to school with piece of mind.
 2. Orientation Days :

2.1 We are going to gradually make the pupils accustomed to the new arrangements at school and therefore plan orientation days. These days will enable us to introduce the Covid-19 procedures to the pupils. They will only come to school on the orientation day, thereafter full time formally on the dates as stipulated according to our plan.

2.2      For us to implement social distancing and being able to implement the departmental policy that we may not have more than 50% of the learners at school at any time, classes will return to school in smaller groups. Boys will be in one group and the girls of every class in another group.

2.3            Boys and girls will attend the orientation in separate sessions:

 

  Drop off time Orientation

time

Pick up Time
Boys 07:30 – 08:00 08:00 – 10:00 10:05
Girls 10:45 – 10:00 11:00 – 13:00 13:05

The classrooms will be sanitized between 11:00 and 12:00.

 

 1. Return to school :

3.1 The pupils will return as follows:

Grades Day Orientation

Day

DATE FORMALLY RETURN
GR 3 and 6 Monday 29 JUNE Thur 2 JULY: BOYS

Fri  3 JULY: GIRLS

GR 2 and 5 Tuesday 30 JUNE Thur 2 JULY: BOYS

Fri 3 JULY: GIRLS

GR 1 and 4 Wednesday 1 JULY Thurs 2 JULY: BOYS

Fri 3 JULY: GIRLS

 

3.2 The programme for the next two weeks for grade 1-6 will be as follows:

Week One (2 Jul – 3 Jul) Week Two (6 Jul – 10 Jul)
Thur – 2 Jul

 Fri – 3 Jul

Boys (Day 7)

Girls (Day 8)

Mon – 06 Jul

Tue – 08 Jul

Wed – 9 Jul

Thur – 10 Jul

Fri – 11 Jul

Girls (Day 9)

Boys (Day 8)

Girls (Day 10)

Boys (Day 9)

Boys (Day 10)

 

 

3.3 The Grade 7 programme will be as follows:

Week One (29 Jun-3 Jul) Week Two (6 Jul – 10 Jul)
Mon 29 Jun

Tue 30 Jun

Wed 1 Jul

Thu – 2 Jul

Fri – 3 Jul

Girls (Day 6)

Boys (Day 6)

Girls (Day 7)

Boys (Day 7)

Girls (Day 8)

Mon – 06 Jul

Tue – 08 Jul

Wed – 9 Jul

Thur – 10 Jul

Fri – 11 Jul

Girls (Day 9)

Boys (Day 8)

Girls (Day 10)

Boys (Day 9)

Boys (Day 10)

 

 1. Gates

4.1 Each grade will enter the school grounds at their own gate:

Grade Gate
1 Small gate at Gate 1, Junior entrance: Pupils walk through to Mrs Charters’s class
2 Small gate at Waiting class playground: Pupils walk through to new gate at Mrs Patterson’s class.
3 Small gate next to main gate: Pupils walk through to the big tree.
4 Small gate at entrance 3: Gate at reception: Pupils walk down the stairs and to the right.
5 Aftercare Gate Entrance 4: Pupils walk down into parking area.
6 Last gate in Rietbok Ave at “skip”: Pupils walk down the slope, across the cement bridge to the parking area.
7 Gate 5 at the pan handle to school in Blesbok Ave next to large electric box: Pupils walk through the lane to the small gate at the pool.

 

 1. Other Matters:

5.1            Please study the protocol document included in this for more detail. (use the following link to download the document: PROTOCOL FOR ALL GRADES BACK TO SCHOOL ON 29 JUNE 2020 )

5.2            Parents with learners in the foundation phase (Gr 1-3) please read Mrs. Vermaas’s letter included with this. (use the following link to download the document: Foundation Phase)

Thank you so much for your cooperation in this regard.

We look forward to receiving your child again at the Hutties.

 

Greetings

JN GROBLER

PRINCIPAL

 

2020-06-26

 

Beste Ouers

 

SPESIALE COVID-19 OMSENDBRIEF 6 VAN 2020: UITEINDELIK TERUG SKOOL TOE!

Met dié dat die Departement van Onderwys spesiale toestemming gegee het vir die versnelling van die terugkeer van alle leerlinge, gee ek graag die volgende reëlings deur:

 1. U moet onthou dat die beste manier vir onderrig steeds die direkte kontak tussen onderwyser en leerling is. Sosiale interaksie is ook vir kinders van uiters belang.  Ek besef dat baie van u vrese het oor u kind se veiligheid en die moontlikheid dat hulle die virus kan opdoen.  Ons, by Huttenpark, doen alles in ons vermoë om u kind se veiligheid te verseker en ek wil u aanmoedig om met ‘n geruste hart u kind terug skool toe te stuur.
 2. ORIëNTASIE DAE:
  • Ons gaan die leerlinge geleidelik gewoond maak aan die nuwe opset by die skool en beplan daarom oriëntasie dae. Hierdie dae sal dit vir ons moontlik maak om die Covid-19 prosedures aan die leerlinge bekend te stel.  Hulle sal vir eers net op die oriëntasie dag skool toe kom en dan op ‘n ander datum formeel en voltyds volgens ons plan.
  • Om sosiale afstand te kan implimenteer en om die Departementele beleid te kan implimenteer dat ons op geen tydstip meer as 50% van die leerlinge by die skool mag hê nie sal klasse in kleiner groepe terugkom skool toe. Seuns sal in een groep wees en die dogters, van elke klas, in ‘n ander groep.

 

 

 • Seuns en dogters sal in aparte sessies die oriëntasie bywoon:

 

  Aflaaityd Orientasietyd Oplaaityd
Seuns 07:30 –  08:00 08:00 – 10:00 10:05
Dogters 10:45 – 11:00 11:00 – 13:00 13:05
       

Die klaskamers sal tussen 11:00 en 12:00 gesaniteer word.

 

 1. TERUGKEER SKOOL TOE:

3.1 Die leerlinge sal as volg terugkeer:

GRADE DAG ORIëNTASIE

DAG

DATUM FORMEEL TERUG
GR 3 en 6 MAANDAG 29 JUNIE DOND 2 JULIE: SEUNS

VRY 3 JULIE: DOGTERS

GR 2 en 5 DINSDAG 30 JUNIE DOND 2 JULIE: SEUNS

VRY 3 JULIE: DOGTERS

GR 1 en 4 WOENSDAG 1 JULIE DOND 2 JULIE: SEUNS

VRY 3 JULIE: DOGTERS

 

3.2      Die program vir die volgende twee weke vir Graad 1-6 sal as volg daar uitsien:

Week Een (2 Jul – 3 Jul) Week Twee (6 Jul – 10 Jul)
Do. – 2 Jul

Vr. – 3 Jul

Seuns (Dag 7)

Dogters (Dag 8)

Ma. – 06 Jul

Di. – 08 Jul

Wo. – 9 Jul

Do. – 10 Jul

Vr. – 11 Jul

Dogters (Dag 9)

Seuns (Dag 8)

Dogters (Dag 10)

Seuns (Dag 9)

Seuns (Dag 10)

 

3.3      Die program vir Graad 7 sal as volg daar uitsien:

Week Een (29 Jun -3 Jul) Week Twee (6 Jul – 10 Jul)
Ma 29 Jun

Di. 30 Jun

Wo. 1 Jul

Do. – 2 Jul

Vr. – 3 Jul

Dogters (Dag 6)

Seuns (Dag 6)

Dogters (Dag 7)

Seuns (Dag 7)

Dogters (Dag 8)

Ma. – 06 Jul

Di. – 08 Jul

Wo. – 9 Jul

Do. – 10 Jul

Vr. – 11 Jul

Dogters (Dag 9)

Seuns (Dag 8)

Dogters (Dag 10)

Seuns (Dag 9)

Seuns (Dag 10)

 1. HEKKE
  • Elke graad sal by hulle eie hek die skoolgronde binnekom:
GRAAD HEK
1 Klein hek by Hek 1, Junior ingang: Leerlinge stap deur tot by Juf Charters se klas
2 Klein hek by wagklas speelterrein: Leerlinge stap deur tot by nuwe hek by Juf Patterson se klas.
3 Klein hek langs hoofhek: Leerlinge stap deur tot onder die groot boom.
4 Klein hek by ingang 3: hek by ontvangs: Leerlinge stap by die trappe af en na regs.
5 Nasorghek Ingang 4: Leerlinge stap tot in parkeerarea.
6 Laaste hek in Rietboklaan by “skip”: Leerlinge stap af met die wal, oor die sementbruggie tot by die parkeerarea.
7 Hek 5 by pypsteel na swembad in Blesboklaan langs groot elektriese boks: Leerlinge stap deur die gangetjie tot by die klein hek by die swembad.
 1. ANDER:
  • Bestudeer asseblief die Protokoldokument wat hierby ingesluit is vir meer besonderhede. (gebruik die volgende skakel om die dokument te laai: PROTOKOL VIR ALLE LEERLINGE TERUG SKOOL TOE OP 29 JUN)
  • Ouers met leerders in die Grondslagfase (Gr 1-3) lees asseblief mev. Vermaas se brief wat hierby ingesluit is. ( gebruik die volgende skakel om die dokument te laai: Grondslagfase Brief

Baie dankie vir u samewerking in hierdie verband.

Ons sien daarna uit om u kind weer hier by die Hutties te ontvang.

 

Groete

 

JN GROBLER

SKOOLHOOF

Dear Parents.

As you are aware, the school and education as a whole needs to rely more on a blended education model. During the COVID-19 Pandemic we had to quickly learn how to reach our learners by various means.

As a school we have decided to use one platform to send the work home. We have decided to use the Google Classroom app. There are many advantages of using this platform to send work home.

Some of the advantages are:

 • The app can be used on more than one device (can be used on a computer, laptop and tablet) This will assist the parent who has to take their phone to work. If the learner has their own cellphone or tablet or there is a computer at home, they can load Google Classroom on all of the devices.
 • Learners can post questions directly  to teachers and can see questions that the other learners posted.
 • Additional activities can be done in the classroom and learners can post work from the app.
 • Videos, links and documents can be shared.

Please look at the following video created be Mr Schoeman on how to join your Google Classroom.

The Google Classroom can also be used to assist with revision work and interventions before a test or the exams. All the work will be available until the end of the year. Additional work and practice exercises can be loaded to assist learners before the test.

All classes have received their class codes for all the subjects and quite a few parents have joined the classes. The staff have started posting work on the groups and are very excited to have all the learners working on the app. A big thank you to all the parents who have joined the groups. We hope the other parents join us soon. If we can request that where possible to please create an email address for your child. This way their name will appear in Google classroom. I would recommend using Google Family Link to create a safe and managed Google account for your child. We have seen that a number of learners have their own devices. These include cell phones and tablets. By using Google Family Link you can manage how they use these devices.

Google Family Link will assist parents to monitor their children’s usage of these devices. Some of the advantages include:

 • Viewing their activities on the device. (Games, Apps and sites)
 • Manage what apps are installed and what can be installed. It will also allow you to block some apps
 • Google Family will also show you all the teacher-recommended apps.
 • You can set limits on the amount of screen-time your child is allowed to spend per day. You can even lock and switch off the phone at bedtime.
 • It will allow to see the location of the device is at any given time.
 • It allows you to create an email address for your child and allows you to monitor it at all time.
 • You will receive a report on a regular basis on your child’s phone usage.
 • Block inappropriate sites on the device.

I hope that this will assist all the parents and learners to join our google classrooms and start the blended learning experience.