2020-08-31

Beste Ouers

COVID-19 OMSENDBRIED 6 VAN 2020

Die derde kwartaal is reeds volstoom aan die gang.  Weens die inperkings mag ons steeds net 50% van leerlinge by die skool ontvang, dus gaan ons voort met die afwisseling van seuns en dogters op alternatiewe dae.  Ek moet sê dat dit werklik goed gaan by die skool ten spyte van die uitdagings wat ons daagliks in die oë staar.

 

 1. PERSONEELSAKE:

Baie geluk aan mej Sonja Cronjé (Gr 2AC) wat met Stephen van Aswegen in die huwelik getree het.  Ons glo dat hulle baie gelukkig saam sal wees.

Mev Wilma Meyer en haar man het onlangs ‘n baba seuntjie ryker geword en hulle het intussen besluit dat sy ‘n tuisbly mamma gaan wees.  Ons bedank haar vir die uitstekende werk wat sy oor die afgelope jare aan die Hutties gelewer het.

Mev Y Botes is ook tans met kraamverlof tot die einde van die jaar.  Mev M. Steenkamp sal in haar plek waarneem.

Die hartseer het ons skool se personeel ook hard getref die afgelope weke:

Marinus Struwig (Ons BL Voorsitter) en Yolandi (Finansiële sekretaresse) se ma en pa is die afgelope weke kort na mekaar oorlede. Ons innige simpatie aan hulle met hierdie dubbele slag.

André Groenewald (Lid van ons BL) se ma is oorlede.

Teresa Young (Skoolhoof se persoonlike assistent) se pa is oorlede.

Johana Mostert (Afroldame) se ma is oorlede.

Mnr & Mev Grobler se swaer, wat by hulle gewoon het, is oorlede.

Marié Jonker se ouma is oorlede.

Mr Mkonyana se ouma is ook oorlede.

Mev Debbie McDonald se pa is gister oorlede na ‘n lang siekbed.

Ons simpatiseer met al hierdie personeel met die verlies aan geliefdes.

 

Dit is met afgryse wat ons kennisgeneem het van die moord op die Rafferty-gesin van Normandien.  Hulle was ook familie van Mev. René de Meyer (Gr 3 onder-wyseres).  Hierdie is ‘n skokkende gebeurlikheid in ons gemeenskap en ook ‘n groot verlies.  Ons ondersteun die aksie om ons boere te beskerm teen plaasmoorde.

 

 1. AKADEMIESE SAKE:

U kind sal hierdie kwartaal normaal asseseer word en daar sal aan die einde van die kwartaal ‘n rapport uitgereik word.  Ons gaan steeds probeer om soveel van die normale kurrikulum te dek om ons leerlinge so goed as moontlik voor te berei vir volgende jaar se uitdagings.

 

Kwartaal 1, 3 en 4 se punte sal gebruik word om te bepaal of die leerlinge die vereiste standaard gehandhaaf het.

Verseker asseblief dat u kind steeds deeglik voorberei vir hulle toetse en ander asseserings.  Hierdie punte sal ook progressie na ‘n volgende graad in 2021 bepaal.

 

Ingesluit hierby is ook die Top 10 leerlinge van kwartaal 1.  Ons glo dit sal ook al ons leerlinge inspireer om deurgaans hard te werk.

 

 1. AFWESIGHEDE VAN LEERLINGE:

Ons kom agter dat leerlinge vir geen dringende rede tuis bly.  Ons vermoed dat die hele Covid-19 situasie dit dalk makliker maak vir ouers om kinders tuis te hou.

Die Staatskoerant 43579 van 2 Augustus meld ondermeer die volgende: “ A learner must be marked absent in the attendance register when the learner is  physically absent at school.” Die Staatskoerant is beskikbaar op https://opengazettes.org.za/ZA/2020.  Bestudeer asseblief die inhoud van die dokument.

Ek herinner u daaraan dat u aansoek moet doen vir u kind om tuis onderrig te word.  Hierdie aansoek word dan aan die Distrikkantoor gestuur vir goedkeuring.  Leerlinge met komorbititeite se aansoeke moet van ‘n mediese sertifikaat vergesel word.

Neem kennis dat vanaf Maandag 7 September GEEN e-leer sal plaasvind vir leerlinge wat nie geregistreer is vir komorbiditeite nie.  Ons doen ‘n beroep op u om u kind skool toe te stuur sodat hulle normaal kan begin skoolgaan.  Die klasse is steeds klein, en daar is, in die groter klasse, nie meer as 15 leerlinge in ‘n klas nie.  Ons handhaaf steeds die protokol vereistes baie streng.  Ons vind leerlinge sukkel werklik met sosialisering, kommunikasie en aanpassing as hulle so lank tuis bly.

Lesse sal slegs aan die individue gestuur word.  Skakel my of Mnr. Gray gerus indien u nie seker van die situasie is nie.

 

 1. SKOOLKALENDER 2020:

Die gewysigde skoolkalender is aan u uitgestuur, en is ook beskikbaar op die skool se webwerf.  Indien dit nie weer gewysig word nie sluit die skool op 23 Oktober vir ‘n paar dae en open weer op 2 November.  Die skool sluit dan eers op 15 Desember en die huidige aanduiding is dat skole op 25 Januarie vir onderwysers begin.  Leerlinge sal ‘n dag of twee later begin. Geen datum is nog bepaal nie.  Die onderhandelinge oor die matriekeksamen kan datums verander.

 

 1. FOTODAE:

Klas-en individuele foto’s word op 7 (dogters) en 8 (seuns) September geneem. Moet asseblief nie vooraf geld skool toe stuur nie, maar slegs op die dag.

 

 1. SKOOLFONDS:

Met sake wat stadig maar seker terugkeer na normaal wil ek u aanmoedig om die reëlings wat u met ons getref het na te kom.  Ons versoek dringend dat u binne die volgende vier maande u skoolfonds vir die jaar vereffen.  Baie dankie vir die ouers wat ten tye van die epidemie steeds hul skoolfonds getrou bly betaal het.  U het verseker dat ons die skool met sukses kon bedryf, ons maandelikse verpligtinge kon nakom en dat geen afleggings nodig was nie.  Ons het ook in die proses drastiese besnoeiings aan die begroting gemaak.

 

 1. DANKIE AAN PERSONEEL:

Ek wil graag deur middel van hierdie omsendbrief ook namens u en die BL vir die personeel opreg bedank vir hulle toewyding en moeite oor die afgelope maande.  Met die dat hulle hulself moes bekwaam met Google Classroom en e-leer, steeds met lesse vir die leerlinge voor hulle in die klasse gereed te staan, te verseker dat almal tuiswerk het en e-posse en WattsApp werk uitgestuur het tydens die eerste fase van die inperking, het ons groot agting en waardering.  Hulle het werklik die spreekwoordelike ekstra “myl” geloop vir die skool en vir die kinders. Ek is besonder trots op ons span.  Hulle is werklik STERRE!

 

Baie dankie vir u volgehoue ondersteuning die afgelope maande.

 

Groete

 

 

 

 

JN GROBLER

SKOOLHOOF

 

 

 

2020-08-31

 

Dear Parents

 

COVID-19 CIRCULAR LETTER 6 OF 2020

The third term is already in full swing.    Due to the restrictions, we may still only allow 50% of learners at school, so we continue with the alternation of boys and girls on alternative days.       I must add that things have been going really well at school despite the challenges we face daily.

 

 1. STAFF MATTERS:

Congratulations to Miss Sonja Cronjé (Gr 2AC) who married Stephen van Aswegen.   We  believe  they  will  be  very  happy together.

Mrs Wilma Meyer and her husband recently became a baby boy richer and they decided that she was going to be a stay at home mommy.    We thank her for the excellent work she has delivered to the Hutties in recent years.

Mrs Y Botes is on maternity leave until the end of the year and Mrs M Steenkamp will be the substitute teacher.

 

Many staff members were saddened by a death in the family:

Marinus Struwig (SGB Chairperson) and Yolandi (Financial Secretary) lost both his mother and father in short succession.

André Groenewald (Member of our SGB) mother passed away.

Teresa Young (Principal’s   personal assistant) dad passed away.

Johana Mostert (Admin Assistant) mom passed away.

Mr & Mrs Grobler’s brother-in-law who lived with them, also passed away.

Marié Jonker’s grandmother passed away.

Mr Nkonyana’s grandmother also passed away recently.

Grade 1 teacher Debbie Mc Donald’s father passed away yesterday having been ill for a long time.

We sympathize with all these staff with the loss of loved ones.

 

We were horrified to hear of the brutal murder of the Rafferty family from Normandien. Mrs R de Meyer (Gr 3 teacher is related to them).  This is a great loss and an extremely sad day for the Newcastle community.  We, as Hutties, support the Stop Farm Murders campaign as our country cannot afford to lose any more farmers. Our sympathies go out to the Rafferty and Collier families.

 

 1. ACADEMIC MATTERS:

Your child will be assessed normally this quarter and a school report will be issued at the end of the term.   We are   going try to cover as much of the normal curriculum to prepare our pupils as well as possible for next year’s challenges.

 

Term 1, 3 and 4 marks will be used to determine if the learners maintained the required standard.

Please ensure that your child is thoroughly prepared for their tests and other assessments.   These marks will also determine progress to a next grade in 2021.

 

Included is a list of the Top 10 learners for term 1.   We believe it will also inspire all our pupils to work hard continuously.

 

 1. PUPIL’S ABSENTEEISM:

We have noticed that pupils are staying home for no valid reason.  We assume that the entire Covid-19 situation might make it easier for parents to keep children at home.

The Government Gazette 43579 of 2 Augustus states: “ A learner must be marked absent in the attendance register when the learner is physically absent at school.”  Please study the content of these regulations at https://opengazettes.org.za/ZA/2020.

Part of the regulations state that a parent should apply for a child to be taught at home.   This application is then sent to the District Office for approval.   Learners with comorbidities should attach a medical certificate as proof of the specific condition.

Please note that from Monday 7 September NO e-learning will take place for learners who are not registered for comorbidities.    We urgently request that you send your child to school so that schooling can commence as normal as possible.  The classes remain small, and in the larger classes there are still not more than 15 pupils in a class.   We adhere to the protocol requirements very strictly.  We find that pupils are really struggling with socializing, communication and adaptation to school if they stay at home for too long.

E-Lessons will only be sent to learners with approved applications. Please contact me, or Mr Gray, should you have uncertainty regarding the situation

 

 1. SCHOOL CALENDER 2020:

The amended school calendar has been sent out to you, and is also available on the school’s website.  If not re-amended again, the school closes on 23 October for a few days and opens again on 2 November for the 4th term.  The school then closes on the 15th  of December and the current indication is that schools will start for teachers on the 25th  of January.  Learners will start a day or two later. No date has yet been determined.  The current negotiations on the matric examination starting date can cause dates to be amended.

 

 1. PHOTO DAYS:

Class and individual photographs will be taken on 7 Sept (girls) and 8 Sept (boys). Please do not send money to school in advance, but only on the day that the photos will be taken.  Please make use of the envelope supplied to you.

 1. SCHOOL FEES:

With business and life slowely returing back to semi-normality we would like to encourage all parents that made school fee arrangements with us to keep to the arrangements and to make payments as promised. With only four months left in this year we request that you ensure that you are up to date before the end of the year.

 

We have great appreciation for the parents that were in a position to keep paying their fees during the critical time of the pandemic.  You ensured that we could run the school successfully, by meeting our monthly obligations and to ensure that no staff needed to be retrenched.  As staff and SGB we also made big cuts in the budget in order to make ends meet.

 1. STAFF THANKS:

I would like to make use of this opportunity to thank the staff for their commitment over the past few months.  They have really gone the extra mile with getting trained on Google Classroom and e-learning, by preparing lessons for the learners at school at the same time, making sure that work was sent home by e-mail and WhattsApp during the first part of the lockdown.  They have really done a sterling job and I am proud of each and every one of them.  They are all STARS!

 

Thank you to as parents for your great cooperation over the past months.

 

Regards

 

JN GROBLER

PRINCIPAL