Please use the following link to download Circular 8 of 2021.

Gebruik die volgende skakel om Omsendbrief 8 van 2021 af te laai.

Circular 8 of 2021 – Omsendbrief 8 van 2021

Please use the links to download Circular 7 of 2021. / Gebruik asb. die skakels om omsendbrief 7 van 2021 te laai.

 

CIRCULAR 7 OF 2021

OMSENDBRIEF 7 VAN 2021

Please use the links to download Circular 6 of 2021. / Gebruik asb. die skakels om omsendbrief 6 van 2021 te laai.

 

6 of 2021

6 van 2021

Please use the links to download Circular 4 of 2021.

Gebruik asb die skakels om Omsendbrief 4 af te laai.

Circular 4 of 2021

Omsendbrief 4 van 2021

 

Please find the letters regarding revised and adjusted extramural arrangements:

Afrikaanse brief – Sport brief 2

Engelse brief – Sport Letter 2

 

2020-08-31

Beste Ouers

COVID-19 OMSENDBRIED 6 VAN 2020

Die derde kwartaal is reeds volstoom aan die gang.  Weens die inperkings mag ons steeds net 50% van leerlinge by die skool ontvang, dus gaan ons voort met die afwisseling van seuns en dogters op alternatiewe dae.  Ek moet sê dat dit werklik goed gaan by die skool ten spyte van die uitdagings wat ons daagliks in die oë staar.

 

 1. PERSONEELSAKE:

Baie geluk aan mej Sonja Cronjé (Gr 2AC) wat met Stephen van Aswegen in die huwelik getree het.  Ons glo dat hulle baie gelukkig saam sal wees.

Mev Wilma Meyer en haar man het onlangs ‘n baba seuntjie ryker geword en hulle het intussen besluit dat sy ‘n tuisbly mamma gaan wees.  Ons bedank haar vir die uitstekende werk wat sy oor die afgelope jare aan die Hutties gelewer het.

Mev Y Botes is ook tans met kraamverlof tot die einde van die jaar.  Mev M. Steenkamp sal in haar plek waarneem.

Die hartseer het ons skool se personeel ook hard getref die afgelope weke:

Marinus Struwig (Ons BL Voorsitter) en Yolandi (Finansiële sekretaresse) se ma en pa is die afgelope weke kort na mekaar oorlede. Ons innige simpatie aan hulle met hierdie dubbele slag.

André Groenewald (Lid van ons BL) se ma is oorlede.

Teresa Young (Skoolhoof se persoonlike assistent) se pa is oorlede.

Johana Mostert (Afroldame) se ma is oorlede.

Mnr & Mev Grobler se swaer, wat by hulle gewoon het, is oorlede.

Marié Jonker se ouma is oorlede.

Mr Mkonyana se ouma is ook oorlede.

Mev Debbie McDonald se pa is gister oorlede na ‘n lang siekbed.

Ons simpatiseer met al hierdie personeel met die verlies aan geliefdes.

 

Dit is met afgryse wat ons kennisgeneem het van die moord op die Rafferty-gesin van Normandien.  Hulle was ook familie van Mev. René de Meyer (Gr 3 onder-wyseres).  Hierdie is ‘n skokkende gebeurlikheid in ons gemeenskap en ook ‘n groot verlies.  Ons ondersteun die aksie om ons boere te beskerm teen plaasmoorde.

 

 1. AKADEMIESE SAKE:

U kind sal hierdie kwartaal normaal asseseer word en daar sal aan die einde van die kwartaal ‘n rapport uitgereik word.  Ons gaan steeds probeer om soveel van die normale kurrikulum te dek om ons leerlinge so goed as moontlik voor te berei vir volgende jaar se uitdagings.

 

Kwartaal 1, 3 en 4 se punte sal gebruik word om te bepaal of die leerlinge die vereiste standaard gehandhaaf het.

Verseker asseblief dat u kind steeds deeglik voorberei vir hulle toetse en ander asseserings.  Hierdie punte sal ook progressie na ‘n volgende graad in 2021 bepaal.

 

Ingesluit hierby is ook die Top 10 leerlinge van kwartaal 1.  Ons glo dit sal ook al ons leerlinge inspireer om deurgaans hard te werk.

 

 1. AFWESIGHEDE VAN LEERLINGE:

Ons kom agter dat leerlinge vir geen dringende rede tuis bly.  Ons vermoed dat die hele Covid-19 situasie dit dalk makliker maak vir ouers om kinders tuis te hou.

Die Staatskoerant 43579 van 2 Augustus meld ondermeer die volgende: “ A learner must be marked absent in the attendance register when the learner is  physically absent at school.” Die Staatskoerant is beskikbaar op https://opengazettes.org.za/ZA/2020.  Bestudeer asseblief die inhoud van die dokument.

Ek herinner u daaraan dat u aansoek moet doen vir u kind om tuis onderrig te word.  Hierdie aansoek word dan aan die Distrikkantoor gestuur vir goedkeuring.  Leerlinge met komorbititeite se aansoeke moet van ‘n mediese sertifikaat vergesel word.

Neem kennis dat vanaf Maandag 7 September GEEN e-leer sal plaasvind vir leerlinge wat nie geregistreer is vir komorbiditeite nie.  Ons doen ‘n beroep op u om u kind skool toe te stuur sodat hulle normaal kan begin skoolgaan.  Die klasse is steeds klein, en daar is, in die groter klasse, nie meer as 15 leerlinge in ‘n klas nie.  Ons handhaaf steeds die protokol vereistes baie streng.  Ons vind leerlinge sukkel werklik met sosialisering, kommunikasie en aanpassing as hulle so lank tuis bly.

Lesse sal slegs aan die individue gestuur word.  Skakel my of Mnr. Gray gerus indien u nie seker van die situasie is nie.

 

 1. SKOOLKALENDER 2020:

Die gewysigde skoolkalender is aan u uitgestuur, en is ook beskikbaar op die skool se webwerf.  Indien dit nie weer gewysig word nie sluit die skool op 23 Oktober vir ‘n paar dae en open weer op 2 November.  Die skool sluit dan eers op 15 Desember en die huidige aanduiding is dat skole op 25 Januarie vir onderwysers begin.  Leerlinge sal ‘n dag of twee later begin. Geen datum is nog bepaal nie.  Die onderhandelinge oor die matriekeksamen kan datums verander.

 

 1. FOTODAE:

Klas-en individuele foto’s word op 7 (dogters) en 8 (seuns) September geneem. Moet asseblief nie vooraf geld skool toe stuur nie, maar slegs op die dag.

 

 1. SKOOLFONDS:

Met sake wat stadig maar seker terugkeer na normaal wil ek u aanmoedig om die reëlings wat u met ons getref het na te kom.  Ons versoek dringend dat u binne die volgende vier maande u skoolfonds vir die jaar vereffen.  Baie dankie vir die ouers wat ten tye van die epidemie steeds hul skoolfonds getrou bly betaal het.  U het verseker dat ons die skool met sukses kon bedryf, ons maandelikse verpligtinge kon nakom en dat geen afleggings nodig was nie.  Ons het ook in die proses drastiese besnoeiings aan die begroting gemaak.

 

 1. DANKIE AAN PERSONEEL:

Ek wil graag deur middel van hierdie omsendbrief ook namens u en die BL vir die personeel opreg bedank vir hulle toewyding en moeite oor die afgelope maande.  Met die dat hulle hulself moes bekwaam met Google Classroom en e-leer, steeds met lesse vir die leerlinge voor hulle in die klasse gereed te staan, te verseker dat almal tuiswerk het en e-posse en WattsApp werk uitgestuur het tydens die eerste fase van die inperking, het ons groot agting en waardering.  Hulle het werklik die spreekwoordelike ekstra “myl” geloop vir die skool en vir die kinders. Ek is besonder trots op ons span.  Hulle is werklik STERRE!

 

Baie dankie vir u volgehoue ondersteuning die afgelope maande.

 

Groete

 

 

 

 

JN GROBLER

SKOOLHOOF

 

 

 

2020-08-31

 

Dear Parents

 

COVID-19 CIRCULAR LETTER 6 OF 2020

The third term is already in full swing.    Due to the restrictions, we may still only allow 50% of learners at school, so we continue with the alternation of boys and girls on alternative days.       I must add that things have been going really well at school despite the challenges we face daily.

 

 1. STAFF MATTERS:

Congratulations to Miss Sonja Cronjé (Gr 2AC) who married Stephen van Aswegen.   We  believe  they  will  be  very  happy together.

Mrs Wilma Meyer and her husband recently became a baby boy richer and they decided that she was going to be a stay at home mommy.    We thank her for the excellent work she has delivered to the Hutties in recent years.

Mrs Y Botes is on maternity leave until the end of the year and Mrs M Steenkamp will be the substitute teacher.

 

Many staff members were saddened by a death in the family:

Marinus Struwig (SGB Chairperson) and Yolandi (Financial Secretary) lost both his mother and father in short succession.

André Groenewald (Member of our SGB) mother passed away.

Teresa Young (Principal’s   personal assistant) dad passed away.

Johana Mostert (Admin Assistant) mom passed away.

Mr & Mrs Grobler’s brother-in-law who lived with them, also passed away.

Marié Jonker’s grandmother passed away.

Mr Nkonyana’s grandmother also passed away recently.

Grade 1 teacher Debbie Mc Donald’s father passed away yesterday having been ill for a long time.

We sympathize with all these staff with the loss of loved ones.

 

We were horrified to hear of the brutal murder of the Rafferty family from Normandien. Mrs R de Meyer (Gr 3 teacher is related to them).  This is a great loss and an extremely sad day for the Newcastle community.  We, as Hutties, support the Stop Farm Murders campaign as our country cannot afford to lose any more farmers. Our sympathies go out to the Rafferty and Collier families.

 

 1. ACADEMIC MATTERS:

Your child will be assessed normally this quarter and a school report will be issued at the end of the term.   We are   going try to cover as much of the normal curriculum to prepare our pupils as well as possible for next year’s challenges.

 

Term 1, 3 and 4 marks will be used to determine if the learners maintained the required standard.

Please ensure that your child is thoroughly prepared for their tests and other assessments.   These marks will also determine progress to a next grade in 2021.

 

Included is a list of the Top 10 learners for term 1.   We believe it will also inspire all our pupils to work hard continuously.

 

 1. PUPIL’S ABSENTEEISM:

We have noticed that pupils are staying home for no valid reason.  We assume that the entire Covid-19 situation might make it easier for parents to keep children at home.

The Government Gazette 43579 of 2 Augustus states: “ A learner must be marked absent in the attendance register when the learner is physically absent at school.”  Please study the content of these regulations at https://opengazettes.org.za/ZA/2020.

Part of the regulations state that a parent should apply for a child to be taught at home.   This application is then sent to the District Office for approval.   Learners with comorbidities should attach a medical certificate as proof of the specific condition.

Please note that from Monday 7 September NO e-learning will take place for learners who are not registered for comorbidities.    We urgently request that you send your child to school so that schooling can commence as normal as possible.  The classes remain small, and in the larger classes there are still not more than 15 pupils in a class.   We adhere to the protocol requirements very strictly.  We find that pupils are really struggling with socializing, communication and adaptation to school if they stay at home for too long.

E-Lessons will only be sent to learners with approved applications. Please contact me, or Mr Gray, should you have uncertainty regarding the situation

 

 1. SCHOOL CALENDER 2020:

The amended school calendar has been sent out to you, and is also available on the school’s website.  If not re-amended again, the school closes on 23 October for a few days and opens again on 2 November for the 4th term.  The school then closes on the 15th  of December and the current indication is that schools will start for teachers on the 25th  of January.  Learners will start a day or two later. No date has yet been determined.  The current negotiations on the matric examination starting date can cause dates to be amended.

 

 1. PHOTO DAYS:

Class and individual photographs will be taken on 7 Sept (girls) and 8 Sept (boys). Please do not send money to school in advance, but only on the day that the photos will be taken.  Please make use of the envelope supplied to you.

 1. SCHOOL FEES:

With business and life slowely returing back to semi-normality we would like to encourage all parents that made school fee arrangements with us to keep to the arrangements and to make payments as promised. With only four months left in this year we request that you ensure that you are up to date before the end of the year.

 

We have great appreciation for the parents that were in a position to keep paying their fees during the critical time of the pandemic.  You ensured that we could run the school successfully, by meeting our monthly obligations and to ensure that no staff needed to be retrenched.  As staff and SGB we also made big cuts in the budget in order to make ends meet.

 1. STAFF THANKS:

I would like to make use of this opportunity to thank the staff for their commitment over the past few months.  They have really gone the extra mile with getting trained on Google Classroom and e-learning, by preparing lessons for the learners at school at the same time, making sure that work was sent home by e-mail and WhattsApp during the first part of the lockdown.  They have really done a sterling job and I am proud of each and every one of them.  They are all STARS!

 

Thank you to as parents for your great cooperation over the past months.

 

Regards

 

JN GROBLER

PRINCIPAL

 

 

2020-06-26

 

Beste Ouers

 

SPESIALE COVID-19 OMSENDBRIEF 6 VAN 2020: UITEINDELIK TERUG SKOOL TOE!

Met dié dat die Departement van Onderwys spesiale toestemming gegee het vir die versnelling van die terugkeer van alle leerlinge, gee ek graag die volgende reëlings deur:

 1. U moet onthou dat die beste manier vir onderrig steeds die direkte kontak tussen onderwyser en leerling is. Sosiale interaksie is ook vir kinders van uiters belang.  Ek besef dat baie van u vrese het oor u kind se veiligheid en die moontlikheid dat hulle die virus kan opdoen.  Ons, by Huttenpark, doen alles in ons vermoë om u kind se veiligheid te verseker en ek wil u aanmoedig om met ‘n geruste hart u kind terug skool toe te stuur.
 2. ORIëNTASIE DAE:
  • Ons gaan die leerlinge geleidelik gewoond maak aan die nuwe opset by die skool en beplan daarom oriëntasie dae. Hierdie dae sal dit vir ons moontlik maak om die Covid-19 prosedures aan die leerlinge bekend te stel.  Hulle sal vir eers net op die oriëntasie dag skool toe kom en dan op ‘n ander datum formeel en voltyds volgens ons plan.
  • Om sosiale afstand te kan implimenteer en om die Departementele beleid te kan implimenteer dat ons op geen tydstip meer as 50% van die leerlinge by die skool mag hê nie sal klasse in kleiner groepe terugkom skool toe. Seuns sal in een groep wees en die dogters, van elke klas, in ‘n ander groep.

 

 

 • Seuns en dogters sal in aparte sessies die oriëntasie bywoon:

 

  Aflaaityd Orientasietyd Oplaaityd
Seuns 07:30 –  08:00 08:00 – 10:00 10:05
Dogters 10:45 – 11:00 11:00 – 13:00 13:05
       

Die klaskamers sal tussen 11:00 en 12:00 gesaniteer word.

 

 1. TERUGKEER SKOOL TOE:

3.1 Die leerlinge sal as volg terugkeer:

GRADE DAG ORIëNTASIE

DAG

DATUM FORMEEL TERUG
GR 3 en 6 MAANDAG 29 JUNIE DOND 2 JULIE: SEUNS

VRY 3 JULIE: DOGTERS

GR 2 en 5 DINSDAG 30 JUNIE DOND 2 JULIE: SEUNS

VRY 3 JULIE: DOGTERS

GR 1 en 4 WOENSDAG 1 JULIE DOND 2 JULIE: SEUNS

VRY 3 JULIE: DOGTERS

 

3.2      Die program vir die volgende twee weke vir Graad 1-6 sal as volg daar uitsien:

Week Een (2 Jul – 3 Jul) Week Twee (6 Jul – 10 Jul)
Do. – 2 Jul

Vr. – 3 Jul

Seuns (Dag 7)

Dogters (Dag 8)

Ma. – 06 Jul

Di. – 08 Jul

Wo. – 9 Jul

Do. – 10 Jul

Vr. – 11 Jul

Dogters (Dag 9)

Seuns (Dag 8)

Dogters (Dag 10)

Seuns (Dag 9)

Seuns (Dag 10)

 

3.3      Die program vir Graad 7 sal as volg daar uitsien:

Week Een (29 Jun -3 Jul) Week Twee (6 Jul – 10 Jul)
Ma 29 Jun

Di. 30 Jun

Wo. 1 Jul

Do. – 2 Jul

Vr. – 3 Jul

Dogters (Dag 6)

Seuns (Dag 6)

Dogters (Dag 7)

Seuns (Dag 7)

Dogters (Dag 8)

Ma. – 06 Jul

Di. – 08 Jul

Wo. – 9 Jul

Do. – 10 Jul

Vr. – 11 Jul

Dogters (Dag 9)

Seuns (Dag 8)

Dogters (Dag 10)

Seuns (Dag 9)

Seuns (Dag 10)

 1. HEKKE
  • Elke graad sal by hulle eie hek die skoolgronde binnekom:
GRAAD HEK
1 Klein hek by Hek 1, Junior ingang: Leerlinge stap deur tot by Juf Charters se klas
2 Klein hek by wagklas speelterrein: Leerlinge stap deur tot by nuwe hek by Juf Patterson se klas.
3 Klein hek langs hoofhek: Leerlinge stap deur tot onder die groot boom.
4 Klein hek by ingang 3: hek by ontvangs: Leerlinge stap by die trappe af en na regs.
5 Nasorghek Ingang 4: Leerlinge stap tot in parkeerarea.
6 Laaste hek in Rietboklaan by “skip”: Leerlinge stap af met die wal, oor die sementbruggie tot by die parkeerarea.
7 Hek 5 by pypsteel na swembad in Blesboklaan langs groot elektriese boks: Leerlinge stap deur die gangetjie tot by die klein hek by die swembad.
 1. ANDER:
  • Bestudeer asseblief die Protokoldokument wat hierby ingesluit is vir meer besonderhede. (gebruik die volgende skakel om die dokument te laai: PROTOKOL VIR ALLE LEERLINGE TERUG SKOOL TOE OP 29 JUN)
  • Ouers met leerders in die Grondslagfase (Gr 1-3) lees asseblief mev. Vermaas se brief wat hierby ingesluit is. ( gebruik die volgende skakel om die dokument te laai: Grondslagfase Brief

Baie dankie vir u samewerking in hierdie verband.

Ons sien daarna uit om u kind weer hier by die Hutties te ontvang.

 

Groete

 

JN GROBLER

SKOOLHOOF

Beste Ouers

Covid-19 SPESIALE NUUSBRIEF 3 VAN 2020

PROTOKOL VIR GR 7 TERUG SKOOL TOE OP 1 JUNIE:

Dit is van uiterste belang dat alle ouers die hele dokument tot aan die einde lees.

BY DIE HUIS:

 1. Indien u kind enige simptome van die Coronavirus toon (soos hoë koors, droë hoes, kort asem, seer keel of lusteloosheid) moet hulle asseblief by die huis bly. Toets hulle gereeld vir simptome.
 2. Verseker dat u kind se masker daagliks skoon gewas is. (Skool sal 2 voorsien: 1 gratis en een teen R10)
 3. Ouers moet asseblief gereeld kinders bewus maak van basiese gesondheidsreëls: Hande is gewas en gesaniteer, moenie aan gesig vat nie, geen drukkies nie.
 4. Skooltas is gesaniteer
 5. Verseker wet wipes en klein botteltjie handsaniteerder is ingepak
 6. Leerling ontvang vooraf klaslys (via WhattsApp) met klasindeling. Registerklas word in twee klasse verdeel om getalle te beperk.
 7. Leerlinge dra skooluniform.
 8. Pak kospakkie.

BY DIE SKOOL:

 1. Hekke open vir leerlinge om 07:20 en sluit om 07:45. Hulle bly in u motor tot 07:20.
 2. Ouers laai kind af, maar ry nie voor kind getoets/ gescreen is nie.
 3. Leerlinge tree aan voor hek 5 (nasorghek)
 4. Staan op die kolle wat op die grond gemerk is.
 5. Kind se temperatuur word geneem deur HOD en aangeteken op ‘n klaslys deur die graadhoof. Hulle word die 5 basiese vrae gevra.  Daar sal ‘n plakkaat buite die hek op wees met die vrae, waarvan hulle hulself moet vergewis.  Indien kind ‘n hoë koors het of ander simptome toon gaan hy terug na sy ouer se motor/ of vervoer toe.
 6. ‘n Sanitasiebak met ‘n bleikmiddel sal by die hek wees waardeur die kinders moet loop.
 7. Kind beweeg direk na registerklas. Elke klas is voorsien van sanitasiemiddel, papierhandoeke, ‘n kiemwerende lugsproeimiddel en ‘n bleikmiddel.
 8. Kinders word ingewag deur registeronderwyser en leerlinge staan op kolle wat voor klas geverf is om sosiale afstand te handhaaf.
 9. Kinders wat deur die loop van die dag simptome toon, word na die isolasiekamer geneem en u sal gekontak word.
 10. Klasse se vensters is oopgemaak deur die onderwyser, banke, ligskakelaar en deurhandvatsel is gesaniteer.
 11. Kinders gaan klasse binne en word een een by ‘n bank geplaas.
 12. Kinders bly vir die dag in die klas. Onderwysers sal klasse wissel.
 13. Geen persoonlike items soos penne, potlode, uitveërs, skrifte of handboeke ens mag gedeel of uitgeruil word nie.
 14. Tydens pouse sal leerlinge eers in die klas sit en eet. Geen kos mag gedeel word nie.
 15. Verskillende areas is vir elke klas toegeken waar kinders rustig kan verkeer en steeds hulle sosiale afstand handhaaf.
 16. Geen balspeletjies of kontakspeletjies word toegelaat nie. Daar sal 2 personeellede by elke area diens doen.
 17. Na pouse beweeg leerlinge terug na hulle klasse deur heeltyd sosiale afstand te handhaaf.
 18. Banke en stoele sal 3 keer deur die loop van die dag gesaniteer word: 09:00, 11:00 en 13:00.
 19. Aan die einde van die dag sal leerlinge se uitkomtyd met 5 minute afgewissel word. Ouers moet asseblief stiptelik hul kinders afhaal.
 20. Geen buitemuurse aktiwiteite sal plaasvind nie.
 21. Maskers moet te alle tye gedra word.

BADKAMER ROETINE

 1. Indien kinders badkamer toe moet gaan sal hulle onderwyser hulle hande saniteer voor hulle die klas verlaat.
 2. Badkamer se buitedeur sal oop wees sodat kind nie aan die handvatsel raak nie.
 3. Toilette sal gemerk wees per graad.
 4. Die toilet moet na gebruik gespoel word. Leerlinge kan ‘n stukkie toiletpapier gebruik om die handvatsel te hanteer, asook die deurslot oop te maak en die papiertjie in die asdrom gooi.
 5. Toilette en wasbakke sal gereeld volgens regulasie skoongemaak word.
 6. Spesiale houers met skuimseep is in elke badkamer installeer.
 7. Hande word gewas met seep en drooggevee met ‘n papierhanddoekie wat in ‘n asdrom gegooi moet word.
 8. Terug by die klas word die kind se hande weer gesaniteer.
 9. Maskers word te alle tye gedra.
 • ‘n Anti-bakteriese sproeimiddel is ook in die badkamers aangebring om kieme af te weer en spuit outomaties elke 15 minute.

NA SKOOL:

 1. Die skoonmaakspan kom in en saniteer die hele klas asook die badkamers.
 2. Vensters word toegemaak.
 3. Kontrolevorm word ingevul om te bevestig dat klas en badkamers skoongemaak is.

AKADEMIESE PLAN:

 1. Die DvO het ons voorsien van ‘n gewysigde akademiese plan met verminderde inhoud.
 2. Hierdie plan is in vakverband, saam met die vakhoof verder verfyn om by ons skool se unieke omstandighede aan te pas.
 3. Elke klas sal in twee groepe verdeel word met nie meer as 17 leerlinge per klas nie. Die een groep sal by die vakonderwyser sit en die ander by ‘n bekwame toesigonderwyser.
 4. Die les sal via Zoom aangebied word en op die groot skerm in die klas langsaan vertoon word. Leerlinge kry steeds die kans om vrae te vra en onduidelikhede aan te dui.
 5. Met die volgende periode van dieselfde klas sal die onderwysers omruil sodat almal direkte kontaktyd met die vakonderwyser het.
 6. Die les sal ook deur leerlinge wat om mediese redes tuis bly afgelaai kan word. (Meer besonderhede sal volg)

LEERLINGE WAT TUIS BLY:

 1. Leerlinge wat ly aan chroniese siektes moet die skool onmiddellik in kennis stel sodat spesiale reëlings getref kan word.
 2. Enige leerling wat om watter rede ookal tuis bly, moet ‘n relëing tref met die spesifieke registeronderwyser. Hierdie reëling moet via WhattsApp gemaak word op of VOOR dag 1.
 3. Leerlinge wat weens mediese redes (asma, suikersiekte, hartprobleme ens. nie veilig by die skool gaan voel nie se ouers moet asseblief ‘n mediese sertifikaat met ‘n dekbrief aan die skool e-pos by office@huttenpark.co.za
 4. Leerlinge/ ouers kan die afgerolde aantekeninge by die skool kom haal indien reëlings vooraf per e-pos gemaak is. Die vakonderwyser sal u van hul e-posadres voorsien.

ANDER GRADE WAT NOG TUIS BLY:

 1. Die personeel sal by die skool besig wees om e-leer lesse voor te berei en aan leerders via e-pos, WhatsApp, Google Classroom of Zoom uit te stuur.
 2. U moet asseblief help dat die kinders hierdie werk doen.
 3. Daar is nog geen aanduiding van wanneer die ander grade infaseer sal word nie.

ALGEMEEN

 1. ‘n Covid-19 Bestuurskomitee asook ‘n Gesondheids-en veiligheidskomitee is op die been gebring om die vereiste maatreëls te implimenteer en te monitor.
 2. Die skool is deur ‘n buite instansie voor die terugkeer van die personeel professioneel gesaniteer. Dit sluit in die adminblok, die saal, die badkamers en alle klaskamers wat gebruik gaan word.
 3. Die snoepwinkel sal aanvanklik nie oop wees nie.
 4. Daar sal ‘n Wi-Fi Hotspot voor die skool wees indien ouers dokumentasie of lesse GRATIS wil aflaai. U kan in u motor bly en van die skool se internet gebruik maak.  Hierdie diens is met die vriendelike vergunning van Crazy Web. (Meer besonderhede volg)
 5. Leerlinge sal toegelaat word om gesigskerms (shields) te dra.
 6. Enige personeellid of leerling wat grieptipe simptome toon moet tuis bly en vir twee weke self- isoleer.
 7. Geen Covid-19 grappe mag gemaak word nie, en leerlinge mag nie grappendergewys op iemand nies nie.
 8. Alle ouers, besoekers en diensverskaffers mag nie die skool binnekom sonder dat hulle ‘n afspraak gemaak het en ‘n spesiale toegangsvorm ingevul het nie. Alle besoekers moet by die kantoor aanmeld en ‘n besoekerskaartjie kry.  Ook diegene wat die HippoTique besoek.
 9. ‘n Aanlyn aankoopstelsel sal in plek gestel word vir aankope by die HippoTique. Meer inligting sal later volg.
 10. Geen ouers word op die skoolgronde of hy die hekke toegelaat om vir hul kinders te wag nie. Ouers moet asseblief in hulle voertuie wag.

TUISONDERRIG

 1. Daar is drie opsies beskikbaar:

                1.1 Leerlinge wat tuis bly weens onderliggende mediese redes. (Sien punt 1.2 vir werkswyse)

                1.2 Ouers wat hulle kinders tuis hou as gevolg van hul vrese oor hulle kinders se welstand met die Covid-19 virus epidemie.

 • Hier sal die skool en personeel u kinders steeds ondersteun.
 • U bly steeds skoolfonds betaal.
 • Leerlinge sal werk by die skool ontvang via e-leer.
 • Aantekeninge kan by die skool afgehaal word.
 • U moet toesien dat die werk gedoen word en indien nodig teruggestuur word skool toe.
 • Assesserings sal steeds plaasvind.

Eksamen sal by die skool afgelê word.

 

1.3.    Ouers wat verkies om hulle kinders tuis te onderrig (Homeschooling):

 • Ouers wat besluit om hulle kinders tuis te onderrig moet die skool laat weet sodat hulle van ons sisteem afgehaal kan word. Hulle sal dus geen korrespondensie, leermateriaal, e-leer inligting van die skool ontvang nie.
 • Hierdie kinders moet by ‘n geakrediteerde tuisonderrigsentrum geregistreer word en bewys daarvan moet aan die skool gestuur word.
 • Alle kinders van 6 tot 16 jaar is volgens die SA Skolewet verplig om ‘n publieke skool, privaatskool of tuisskool by te woon.
 • Indien u, u kind uit Huttenpark haal sal u weer deur die hele proses van aansoek doen, moet gaan.
 1. Hou ons asseblief op hoogte van u kind se situasie.

 

Ons doel met al die regulasies is om te alle tye die veiligheid van u kind te verseker.  U ondersteuning is kritiek om ons doelstellings te kan bereik.

Onthou dat kinders afhanklik is van sosiale interaksie en ontwikkeling.  Dink twee keer voor u, u kind ontneem om weer deel van die skoolopset te word.  Hierdie belangrike keuse berus egter by u, en ons sal u besluit respekteer.

 

Ons sien baie daarna uit om ons eerste groep Maandag by die skool te verwelkom.  Van hierdie inligting van verander as ander grade uiteindelik bykom.

Groete

JN GROBLER

SKOOLHOOF