Huttenpark het ‘n oop deurbeleid en ouers is welkom om met die hoof, bestuurspanlede of lede van die personeel te kommunikeer.  Die volgende riglyne geld as beleid ten einde te verseker dat kommunikasie in ‘n ordelike manier plaasvind sonder ontwrigting van ‘n skooldag.

Ouers                                                                                                                                                             

Indien ouers ‘n probleem ervaar t.o.v ‘n leerder se geluk, sy vordering, die kurrikulum of ‘n onderwyser se hantering van ‘n kind, behoort die volgende stappe gevolg te word:

 1. Maak seker dat al u feite korrek is.
 2. Moedig u kind aan om sover moontlik eers self te probeer om die probleem opgelos te kry deur met die onderwyser te gaan praat. (Selfs van Graad O af.)
 3. Skryf ‘n brief aan die onderwyser om ‘n probleem onder sy/haar aandag te bring.
 4. Maak ‘n behoorlike afspraak met die betrokke onderwyser sodat daar tyd is om die saak te bespreek.
 5. Volg die probleem weer op indien u nie tevrede is nie. U kan versoek dat die graad se graadhoof of departementshoof die saak ondersoek of teenwoordig is met ‘n opvolg onderhoud.  (Dit kan ook skriftelik/ telefonies opgevolg word deur met die betrokke departementshoof te kontak)
 6. Stel die probleem op skrif en maak by die sekretaresse ‘n afspraak met die graad se departementshoof of die skoolhoof. Die betrokke personeellid moet ook teenwoordig te wees.
 7. Indien nodig kan die probleem dan verder hanteer word deur die hoof.
 8. Die hoof kan die saak na die beheerliggaam verwys.
 9. In uiterse gevalle kan die saak na die Departement verwys word.

 

U word vriendelik versoek om nie direk met die hoof te kontak, alvorens u ‘n saak met die betrokke onderwyser bespreek het nie.

Die beheerliggaamlede word verkieslik nie direk gekontak met hierdie tipe probleme nie.  Hulle is nie betrokke by die kommunikasie tussen ouers en onderwysers alvorens ‘n  saak deur die skoolhoof aan hulle voorgelê word nie.

Die volgende is nie toelaatbaar nie:

 • Om voor skool ‘net gou’ met ‘n personeellid te wil praat. (Hulle moet om 07:20 ‘n oggendvergadering bywoon.)
 • Om gedurende klastyd direk na ‘n onderwyser se klas toe te gaan. Meld asseblief by die kantoor aan.
 • Om direk voor of na skool voor ‘n klas te gaan staan om met die onderwyser te praat of u kind daar te ontmoet wanneer die leerders verdaag het. (Ontmoet asseblief u kind by die hek of op die sypaadjie.)
 • Om ‘n probleem met die skool se sekretaresse,‘n ander onderwyser, bure, familie of vriende te bespreek i.p.v om die bogenoemde stappe te volg.
 • Om ‘n onderwyser by die kerk/winkel of enige ander plek voor te keer en te vra hoe jou kind vorder.
 • Vermy dit asseblief om enige onderwyser of die hoof by die huis te bel.
 • Anonieme briewe.

 

Skool:

Akademiese probleme:

Indien ‘n onderwyser bekommerd is oor ‘n leerder se vordering, moet hy/sy die leerder se ouers/voog onverwyld kontak in die verband.

 • Kontak ouers/voog skriftelik of telefonies.
 • Behoorlike afsprake moet gereël word sodat daar tyd is om alle aspekte van die probleem te bespreek.
 • Die onderwyser moet bewyse gereed hê van die probleme, asook die leerder se assesseringsresultate.
 • ‘n Opvolgafspraak kan gereël word in die teenwoordigheid van die betrokke vakhoof of  die graad se departementshoof.
 • ‘n Afspraak word gereël met die ouers, onderwyser, ‘n senior bestuurspanlid en/of die hoof.

 

Gedragsprobleme

Alle leerders, ouers en onderwysers moet kennis dra van die inhoud van die skool se Gedragskode.

Onderwysers het elkeen ‘n eie sisteem in die klas waarvolgens ‘n paar waarskuwings gegee word vir oortredings op die eerste en tweede vlak van oortredings alvorens ‘n leerder ‘n detensie-brief ontvang.

 • Wanneer ‘n leerder oortree, tree die skool se demerietestelsel in werking waarvolgens oortredings in kategorië ingedeel is.
 • Oortredings word in triplikaat aangeteken in die oortredingsboek.
 • Die leerder ontvang die oorspronklike afskrif wat deur sy ouers/voog geteken word en terug besorg word aan die betrokke onderwyser.
 • Die geel afskrif word by die kantoor ingehandig vir invoering op die rekenaar.
 • ‘n SMS word gestuur.
 • ‘n Drukstuk van oortredings word saam met die betrokke leerders se rapporte huis toe gestuur.

 

Aksies:

Alle leerders word aangemoedig om ten alle tye die skoolreëls na te kom.

 

Een of meer van die volgende korrektiewe maatreëls kan gebruik word:

 • ‘n Verbale of skriftelike waarskuwing saam met die witstrokie uit die demerieteboek.
 • Die strokie moet deur ouers geteken word en teruggestuur word na die betrokke onderwyser.
 • Vervanging en/of kompensasie van beskadigde skooleiendom.
 • ‘n Pouse detensie vir ‘n vlak 1 oortreding.
 • Twee pouse detensies vir ‘n vlak 2 oortreding.
 • ‘n Vrydagmiddag-detensie vir ‘n vlak 3 oortreding.
 • Indien ‘n leerder nie opdaag vir ‘n pouse detensie nie, word die saak verwys na die adjunkhoof. Na deeglike ondersoek kan die adjunkhoof besluit op ‘n ekstra pouse detensie, ‘n Vrydagmiddagdetensie of ‘n onderhoud met die leerder se ouers/voogde.
 • Aanhoudende oortredings kan gestraf word met suspendering van 1 tot 5 dae.
 • ‘n Onderhoud met lede van die Beheerliggaam se Dissiplinêre komitee word gereël wanneer ‘n leerder meer as 45 demerietes het.
 • ‘n Dissiplinêre verhoor sal gereël word indien ‘n leerder steeds die Gedragskode oortree.

Vlakke van oortredings

Vlak 1 en 2: Minder ernstige oortredings

 • Oortredings met ‘n totaal van 1 (Vlak 1) demerietes: ‘n Langpouse detensie.
 • Oortredings met ‘n totaal van 5 (Vlak 2) demerietes:  2 Langpouse detensies.
 • Ooetredings met in totaal van 10 to 15 demerietes: 3 Langpouse detensies
 • Daar kan besluit word om ‘n Vrydagmiddag detensie te gee na gelang van omstandighede. (Bv wanneer ‘n leerder herhaaldelik oortree)

 

 

 

Vrydae Detensies

 • Oortredings met ‘n totaal van 15 demerietes: ‘n Vrydag detensie 13:00 – 14:00 vir die GF en 13:30 – 15:00 vir die Snr fase d.
 • Oortredings met ‘n totaal van 30 demerietes: ʼn tweede Vrydag detensie en ʼn vergadering met ouers/voog met Adjunkhoof en 2 dae suspendering.
 • Oortredings met ‘n totaal van 35 demerietes: Ouers/voogonderhoud. 5 Dae suspendering.  Alle voorregte word die leerder ontneem bv. busvervoer, toere/uitstappies, snoepie, pretaktiwiteite by die skool, ens.  Ouers word sterk aanbeveel om private of departementele profesionele hulp te kry t.o.v. die hantering van probleemgedrag by hulle kind.  Indien die departement se hulp verkies word, sal die verwysing deur die skool gedoen word.
 • Oortredings met 40 demerietes: ‘n Tribunale verhoor deur die dissiplinêre komitee van die beheerliggaam word gereël.  Die ouers/voogde, leerder en verteenwoordigers woon die verhoor by.  Tydens hierdie verhoor kan daar besluit word om die leerder vir ‘n verdere tydperk van 7 dae te suspendeer of enige ander sanksie kan toegepas word soos onderskryf in die gedragskode. Daar kan ook besluit word om ‘n aanbeveling aan die Departementshoof van die Departement van Onderwys te doen vir permanente skorsing van die betrokke leerder.  In hierdie geval word ‘n leerder vir ‘n maksimum ‘n tydperk van 14 dae geskors in afwagting van ‘n besluit deur die Departementshoof.

 

In geval van ernstige oortredings, mag die skoolhoof besluit om ‘n saak na die Beheerliggaam te verwys voordat ‘n leerder bo-genoemde vlakke van demerietes bereik het. (Sien aanhegsel A)

 

Meriete-erkenning vir goeie gedrag

Erkenning sal aan leerders gegee word wat:

 • Spontaan besonder goeie gedrag en bedagsaamheid toon.
 • ‘n Spesiale beloning mag toegeken word ten spyte van vorige demerietes wat ‘n leerder ontvang het.
 • Wanneer ‘n leerder spontane goeie gedrag en bedagsaamheid toon, mag die bestuurspan besluit oor ‘n geskikte beloning. Dit mag iets wees soos byvoorbeeld ‘n plakker, ‘n koopbewys by die snoepie, siwwies op ‘n Vrydag, gratis toegang tot ‘n aanbieding of aktiwiteit by die skool ens.

AANHANGSEL “A”

 

Ernstige wangedrag

(1)      Die volgende misdrywe sal ernstige wangedrag in skole uitmaak en kan lei tot die skorsing of uitsetting van ‘n leerder uit ‘n skool:

(a)      alle vorms van afknouery;

(b)      oortreding van ‘n skool se selfoonbeleid;

(c)      die gebruik, verkoop of besit van onwettige dwelms en afhanklikheidsvormende stowwe;

(d)      die pleeg van enige vorm van onreelmatigheid met betrekking tot eksamens;

(e)      dreigemente of geweldsdade teenoor mede -leerders, opvoeders, personeellede en enige ander persoon op die skooleiendom;

(f)      skade aan skooleiendom;

(g)      die opsetlike en ernstige ondermyning van die skoolhoof, opvoeders en personeellede se gesag;

(h)      alle vorme van teistering;

(i)       enige vorm van rassisme;

(j)       roof;

(k)      alle vorms van diefstal, met uitsondering van kleindiefstal en diefstal wat geklassifiseer word as ‘n geringe oortreding in die skool se gedragskode;

(I)       die verspreiding, besit of besigtiging van onwelvoeglike of pornografiese materiaal;

(m)     geforseerde seks (enige dade wat gebruik word of gemik is op die verkryging van seksuele gunste);

(n)      seksuele aktiwiteite (seksverwante aktiwiteite onder leerders of tussen leerders en opvoeders, tussen leerders en personeellede of tussen leerders en enige ander persoon, ingesluit daardie persone betrokke by ‘n skoolaktiwiteit);

(o)      seksuele aanranding (seksverwante dade ingesluit ontbloting, betasting, verkragting en onsedelike aanranding);

(p)      enige inisiasiepraktyke;

(q)      die gebruik, verkoop of besit van gevaarlike voorwerpe vir nie- opvoedkundige doeleindes wat skade kan berokken of gebruik kan word vir bedreiging of om ander skade aan te doen; en

(r)       optredes wat xenofobies van aard is.

(3)      Die ernstige misdrywe in klousule 4(1) moet in elke skool se gedragskode opgeneem word.

 (4)      Geringe misdrywe wat in die skool se gedragskode opgeneem is en meer as drie (3) keer deur ‘n leerder oortree word, sal as ernstige misdrywe hanteer word.